Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G để sử dụng dịch vụ

Kết Quả đợt 2

Danh sách Thuê bao trúng thưởng đợt 3 từ ngày 26/02/2019 đến ngày 26/05/2019

1. Giải Thông Thái

STT SĐT Giải thưởng  Số tiền Top-up (VNĐ)  Thời gian giao dịch Trạng thái
1 84839305xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 11:51:01 CH Thành công
2 84813449xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 11:42:52 CH Thành công
3 84822980xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 11:08:20 CH Thành công
4 84941514xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 10:40:17 CH Thành công
5 84914433xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 10:17:44 CH Thành công
6 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 10:09:18 CH Thành công
7 84842710xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 9:28:32 CH Thành công
8 84828250xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 9:25:14 CH Thành công
9 84916229xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 9:16:42 CH Thành công
10 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 8:35:13 CH Thành công
11 84886487xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 8:19:49 CH Thành công
12 84943339xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 7:40:51 CH Thành công
13 84817359xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 7:04:22 CH Thành công
14 84856259xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 6:55:18 CH Thành công
15 84944157xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 5:35:34 CH Thành công
16 84943678xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 5:06:06 CH Thành công
17 84914255xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 4:40:27 CH Thành công
18 84854427xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 4:25:57 CH Thành công
19 84948249xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 3:54:55 CH Thành công
20 84829784xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 3:28:07 CH Thành công
21 84889455xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 2:43:52 CH Thành công
22 84822512xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 1:53:17 CH Thành công
23 84824912xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 1:41:20 CH Thành công
24 84818501xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 1:36:20 CH Thành công
25 84946614xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 1:31:54 CH Thành công
26 84813747xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 1:24:35 CH Thành công
27 84945899xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 1:13:29 CH Thành công
28 84845058xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 1:08:33 CH Thành công
29 84818374xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 12:39:35 CH Thành công
30 84852879xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 11:48:57 SA Thành công
31 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 11:14:28 SA Thành công
32 84857743xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 10:52:38 SA Thành công
33 84858816xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 10:19:51 SA Thành công
34 84913302xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 9:03:04 SA Thành công
35 84914159xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 8:27:13 SA Thành công
36 84949374xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 8:21:21 SA Thành công
37 84839324xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 8:16:54 SA Thành công
38 84858646xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 8:11:06 SA Thành công
39 84941569xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 8:06:28 SA Thành công
40 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 7:56:36 SA Thành công
41 84944960xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 7:40:27 SA Thành công
42 84848834xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 7:30:38 SA Thành công
43 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 6:32:48 SA Thành công
44 84827344xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 6:32:24 SA Thành công
45 84832285xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 6:27:19 SA Thành công
46 84889579xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 6:22:38 SA Thành công
47 84949268xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 5:28:20 SA Thành công
48 84832403xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 5:27:36 SA Thành công
49 84888082xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 5:26:15 SA Thành công
50 84917755xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 4:24:52 SA Thành công
51 84946466xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 4:01:17 SA Thành công
52 84848116xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 3:59:54 SA Thành công
53 84815022xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 3:39:31 SA Thành công
54 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 3:27:03 SA Thành công
55 84886511xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 2:40:56 SA Thành công
56 84912717xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 2:13:08 SA Thành công
57 84942271xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 1:41:05 SA Thành công
58 84947551xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 1:22:57 SA Thành công
59 84889576xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 12:53:54 SA Thành công
60 84849713xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 12:25:38 SA Thành công
61 84825647xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 12:21:22 SA Thành công
62 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 12:17:27 SA Thành công
63 84839272xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 12:13:48 SA Thành công
64 84843281xxx Giải Thông thái                 9.000 26/05/2019 12:04:38 SA Thành công
65 84845343xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 11:22:27 CH Thành công
66 84949851xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 11:00:01 CH Thành công
67 84948502xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 10:48:16 CH Thành công
68 84818639xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 10:39:56 CH Thành công
69 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 10:34:04 CH Thành công
70 84827197xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 9:53:41 CH Thành công
71 84942286xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 8:56:55 CH Thành công
72 84949219xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 8:12:37 CH Thành công
73 84942029xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 5:56:58 CH Thành công
74 84917533xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 5:54:20 CH Thành công
75 84842148xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 5:45:09 CH Thành công
76 84835556xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 4:22:53 CH Thành công
77 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 4:01:51 CH Thành công
78 84823615xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 3:48:46 CH Thành công
79 84828354xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 3:40:35 CH Thành công
80 84858724xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 3:06:48 CH Thành công
81 84832121xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 1:44:06 CH Thành công
82 84818198xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 1:01:50 CH Thành công
83 84832766xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 11:53:29 SA Thành công
84 84912219xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 11:42:36 SA Thành công
85 84889623xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 11:20:49 SA Thành công
86 84833446xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 10:59:24 SA Thành công
87 84888244xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 9:18:23 SA Thành công
88 84842721xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 9:08:42 SA Thành công
89 84944319xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 8:35:26 SA Thành công
90 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 8:29:01 SA Thành công
91 84942388xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 8:18:10 SA Thành công
92 84918609xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 8:01:59 SA Thành công
93 84823261xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 7:59:10 SA Thành công
94 84819998xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 7:06:28 SA Thành công
95 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 7:05:10 SA Thành công
96 84912316xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 6:53:11 SA Thành công
97 84836252xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 6:52:15 SA Thành công
98 84949572xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 6:48:49 SA Thành công
99 84942190xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 5:48:50 SA Thành công
100 84833955xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 4:50:25 SA Thành công
101 84946902xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 4:36:14 SA Thành công
102 84857257xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 4:23:59 SA Thành công
103 84839894xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 3:08:28 SA Thành công
104 84948820xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 2:39:30 SA Thành công
105 84856773xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 1:41:47 SA Thành công
106 84829901xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 1:24:37 SA Thành công
107 84852815xxx Giải Thông thái                 9.000 25/05/2019 12:26:24 SA Thành công
108 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:50:10 CH Thành công
109 84853665xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:35:24 CH Thành công
110 84917365xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:25:01 CH Thành công
111 84889794xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:24:59 CH Thành công
112 84915037xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:19:53 CH Thành công
113 84844973xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:17:20 CH Thành công
114 84859934xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:53:07 CH Thành công
115 84857957xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:35:40 CH Thành công
116 84942335xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:34:28 CH Thành công
117 84855917xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:31:13 CH Thành công
118 84857246xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:57:57 CH Thành công
119 84855355xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:55:22 CH Thành công
120 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:50:10 CH Thành công
121 84849812xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:39:30 CH Thành công
122 84848580xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:37:34 CH Thành công
123 84942700xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:36:59 CH Thành công
124 84835198xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:27:48 CH Thành công
125 84942449xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:20:54 CH Thành công
126 84911727xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 8:48:18 CH Thành công
127 84853355xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 8:41:43 CH Thành công
128 84856038xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 8:33:53 CH Thành công
129 84948962xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 8:25:03 CH Thành công
130 84859384xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 7:49:51 CH Thành công
131 84947291xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 7:31:11 CH Thành công
132 84827346xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 7:29:31 CH Thành công
133 84941675xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 7:27:00 CH Thành công
134 84857993xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 7:22:09 CH Thành công
135 84944735xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 7:09:41 CH Thành công
136 84839114xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:23:37 CH Thành công
137 84886683xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:21:30 CH Thành công
138 84886288xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:08:07 CH Thành công
139 84832229xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:07:04 CH Thành công
140 84946337xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:06:31 CH Thành công
141 84949292xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:05:13 CH Thành công
142 84837196xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:04:39 CH Thành công
143 84857129xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 5:44:32 CH Thành công
144 84835206xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 5:36:13 CH Thành công
145 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 5:32:20 CH Thành công
146 84943696xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 5:24:34 CH Thành công
147 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 5:18:51 CH Thành công
148 84948831xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 5:03:20 CH Thành công
149 84946764xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:50:14 CH Thành công
150 84946297xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:40:21 CH Thành công
151 84912862xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:38:16 CH Thành công
152 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:34:18 CH Thành công
153 84827569xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:33:34 CH Thành công
154 84919933xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:05:41 CH Thành công
155 84947251xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:59:05 CH Thành công
156 84948693xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:57:39 CH Thành công
157 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:54:46 CH Thành công
158 84918296xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:54:31 CH Thành công
159 84812321xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:50:08 CH Thành công
160 84918076xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:28:00 CH Thành công
161 84941209xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 2:43:44 CH Thành công
162 84825365xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 2:20:02 CH Thành công
163 84846678xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 2:18:06 CH Thành công
164 84824322xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 2:00:55 CH Thành công
165 84855554xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:55:36 CH Thành công
166 84915068xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:52:10 CH Thành công
167 84346137xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:51:24 CH Thành công
168 84853768xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:46:54 CH Thành công
169 84941967xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:44:38 CH Thành công
170 84911172xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:37:14 CH Thành công
171 84843047xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:32:54 CH Thành công
172 84842918xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:32:45 CH Thành công
173 84842841xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:15:30 CH Thành công
174 84826333xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:10:39 CH Thành công
175 84858016xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:43:23 CH Thành công
176 84943471xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:42:48 CH Thành công
177 84947125xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:42:00 CH Thành công
178 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:41:27 CH Thành công
179 84912785xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:29:57 CH Thành công
180 84946445xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:15:47 CH Thành công
181 84856145xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:15:44 CH Thành công
182 84888137xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:06:28 CH Thành công
183 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:02:14 CH Thành công
184 84914896xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:54:30 SA Thành công
185 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:48:47 SA Thành công
186 84946283xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:41:32 SA Thành công
187 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:34:06 SA Thành công
188 84858443xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:28:41 SA Thành công
189 84941375xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:19:50 SA Thành công
190 84914732xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 11:11:21 SA Thành công
191 84827213xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:34:28 SA Thành công
192 84945131xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:22:54 SA Thành công
193 84856368xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:19:18 SA Thành công
194 84839508xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:18:39 SA Thành công
195 84852552xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:17:35 SA Thành công
196 84828606xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:16:03 SA Thành công
197 84949652xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:15:50 SA Thành công
198 84949456xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:12:33 SA Thành công
199 84833294xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:12:07 SA Thành công
200 84914122xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:09:18 SA Thành công
201 84833480xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 10:02:02 SA Thành công
202 84946227xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:47:12 SA Thành công
203 84857077xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:42:57 SA Thành công
204 84849023xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:33:41 SA Thành công
205 84853353xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 9:24:57 SA Thành công
206 84886476xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 8:49:22 SA Thành công
207 84945334xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 8:45:05 SA Thành công
208 84918502xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 8:32:58 SA Thành công
209 84854917xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 8:04:04 SA Thành công
210 84817209xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 7:46:59 SA Thành công
211 84857554xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 7:27:31 SA Thành công
212 84947471xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 7:26:28 SA Thành công
213 84845051xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:58:52 SA Thành công
214 84919308xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:58:28 SA Thành công
215 84842864xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:49:09 SA Thành công
216 84852419xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:43:37 SA Thành công
217 84857432xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:42:20 SA Thành công
218 84823278xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:41:07 SA Thành công
219 84949787xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:33:12 SA Thành công
220 84919417xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:27:16 SA Thành công
221 84829015xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:22:16 SA Thành công
222 84948421xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:14:53 SA Thành công
223 84947174xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 6:06:04 SA Thành công
224 84852837xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 5:48:40 SA Thành công
225 84947582xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 5:45:40 SA Thành công
226 84918393xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:51:49 SA Thành công
227 84828458xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:45:19 SA Thành công
228 84947495xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:43:46 SA Thành công
229 84829813xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:32:43 SA Thành công
230 84853534xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:21:05 SA Thành công
231 84856134xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 4:01:54 SA Thành công
232 84943520xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:52:19 SA Thành công
233 84941374xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:33:39 SA Thành công
234 84815321xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:13:07 SA Thành công
235 84845006xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 3:09:29 SA Thành công
236 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 2:57:33 SA Thành công
237 84948476xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 2:47:51 SA Thành công
238 84823173xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 2:37:21 SA Thành công
239 84948589xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 2:30:16 SA Thành công
240 84886180xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 2:03:06 SA Thành công
241 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:52:15 SA Thành công
242 84916978xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 1:14:53 SA Thành công
243 84836677xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:49:07 SA Thành công
244 84941350xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:35:05 SA Thành công
245 84888297xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:09:57 SA Thành công
246 84822590xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:04:16 SA Thành công
247 84912873xxx Giải Thông thái                 9.000 24/05/2019 12:01:01 SA Thành công
248 84854432xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 11:48:31 CH Thành công
249 84913226xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:57:33 CH Thành công
250 84886261xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:53:09 CH Thành công
251 84847717xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:37:44 CH Thành công
252 84844125xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:35:59 CH Thành công
253 84855235xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:29:20 CH Thành công
254 84816385xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:28:18 CH Thành công
255 84918944xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 9:43:36 CH Thành công
256 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 8:36:56 CH Thành công
257 84889013xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 8:35:25 CH Thành công
258 84822571xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 8:33:38 CH Thành công
259 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 8:30:55 CH Thành công
260 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 7:25:31 CH Thành công
261 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 6:59:38 CH Thành công
262 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 5:12:44 CH Thành công
263 84818941xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 4:08:58 CH Thành công
264 84917154xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 4:05:49 CH Thành công
265 84829210xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 3:59:46 CH Thành công
266 84858640xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 2:17:35 CH Thành công
267 84834556xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 1:27:38 CH Thành công
268 84949746xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 12:28:51 CH Thành công
269 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 12:26:45 CH Thành công
270 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 11:58:44 SA Thành công
271 84889835xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 11:24:06 SA Thành công
272 84947825xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 11:02:51 SA Thành công
273 84834907xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:44:21 SA Thành công
274 84837120xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:32:18 SA Thành công
275 84847887xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:32:13 SA Thành công
276 84919909xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 10:02:06 SA Thành công
277 84941518xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 9:58:26 SA Thành công
278 84913611xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 9:51:46 SA Thành công
279 84858889xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 9:39:38 SA Thành công
280 84913283xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 9:05:05 SA Thành công
281 84842852xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 8:34:57 SA Thành công
282 84945122xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 8:03:27 SA Thành công
283 84945668xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 7:33:17 SA Thành công
284 84946916xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 6:11:35 SA Thành công
285 84856986xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 6:09:45 SA Thành công
286 84825261xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 6:03:28 SA Thành công
287 84941010xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 5:43:40 SA Thành công
288 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 4:41:05 SA Thành công
289 84835715xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 4:36:17 SA Thành công
290 84949454xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 4:14:33 SA Thành công
291 84843147xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 4:02:39 SA Thành công
292 84826812xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 3:37:33 SA Thành công
293 84918170xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 3:28:03 SA Thành công
294 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 2:14:40 SA Thành công
295 84886690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 1:02:03 SA Thành công
296 84917808xxx Giải Thông thái                 9.000 23/05/2019 12:35:32 SA Thành công
297 84855152xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 11:06:58 CH Thành công
298 84889996xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 10:18:39 CH Thành công
299 84825371xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 10:12:07 CH Thành công
300 84856459xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 10:06:12 CH Thành công
301 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 10:02:07 CH Thành công
302 84941489xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 9:00:19 CH Thành công
303 84915711xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 8:48:56 CH Thành công
304 84942631xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 8:00:08 CH Thành công
305 84845344xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 5:19:05 CH Thành công
306 84949015xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 5:14:04 CH Thành công
307 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 4:53:35 CH Thành công
308 84822265xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 4:51:21 CH Thành công
309 84941308xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 4:37:10 CH Thành công
310 84846858xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 4:35:52 CH Thành công
311 84816699xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 4:33:12 CH Thành công
312 84941186xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 4:07:09 CH Thành công
313 84857213xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 3:51:45 CH Thành công
314 84826684xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 3:27:38 CH Thành công
315 84948304xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 3:19:06 CH Thành công
316 84824836xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 2:52:39 CH Thành công
317 84917053xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 2:07:05 CH Thành công
318 84916423xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 1:50:12 CH Thành công
319 84818964xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 1:20:29 CH Thành công
320 84846027xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 1:06:26 CH Thành công
321 84888205xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 12:05:50 CH Thành công
322 84888574xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 11:48:55 SA Thành công
323 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 11:20:10 SA Thành công
324 84829352xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 11:11:55 SA Thành công
325 84945180xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 10:29:34 SA Thành công
326 84845777xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 10:15:05 SA Thành công
327 84944452xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 10:09:40 SA Thành công
328 84845158xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 9:52:04 SA Thành công
329 84857597xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 9:48:56 SA Thành công
330 84856982xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 9:29:41 SA Thành công
331 84856072xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 9:18:42 SA Thành công
332 84886542xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 9:04:51 SA Thành công
333 84822773xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 8:19:40 SA Thành công
334 84853734xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 6:16:18 SA Thành công
335 84859509xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 5:55:37 SA Thành công
336 84828500xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 5:40:02 SA Thành công
337 84829608xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 5:34:32 SA Thành công
338 84853492xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 5:20:30 SA Thành công
339 84839265xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 5:07:41 SA Thành công
340 84854789xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 4:47:52 SA Thành công
341 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 4:38:51 SA Thành công
342 84857362xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 4:11:52 SA Thành công
343 84913558xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 3:51:21 SA Thành công
344 84828379xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 3:42:22 SA Thành công
345 84854156xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 3:15:16 SA Thành công
346 84912894xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 2:57:32 SA Thành công
347 84889830xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 2:33:28 SA Thành công
348 84917310xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 2:28:40 SA Thành công
349 84889198xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 2:04:58 SA Thành công
350 84839007xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 1:50:20 SA Thành công
351 84842915xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 1:49:46 SA Thành công
352 84944839xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 1:31:42 SA Thành công
353 84911644xxx Giải Thông thái                 9.000 22/05/2019 12:34:08 SA Thành công
354 84944876xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 11:45:22 CH Thành công
355 84915840xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 11:15:48 CH Thành công
356 84911413xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 11:10:03 CH Thành công
357 84844858xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 11:01:59 CH Thành công
358 84886668xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 10:56:14 CH Thành công
359 84829275xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 10:41:31 CH Thành công
360 84889405xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 10:23:18 CH Thành công
361 84814321xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 9:57:51 CH Thành công
362 84949133xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 9:55:17 CH Thành công
363 84855196xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 9:53:11 CH Thành công
364 84856507xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 9:51:43 CH Thành công
365 84912697xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 9:28:22 CH Thành công
366 84836437xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 9:10:30 CH Thành công
367 84827826xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:37:41 CH Thành công
368 84911157xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:36:33 CH Thành công
369 84842790xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:35:47 CH Thành công
370 84915000xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:30:16 CH Thành công
371 84947295xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:28:18 CH Thành công
372 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:25:36 CH Thành công
373 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:04:02 CH Thành công
374 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 6:44:12 CH Thành công
375 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 6:20:41 CH Thành công
376 84911738xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 5:59:36 CH Thành công
377 84815374xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 5:42:52 CH Thành công
378 84889196xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 5:26:35 CH Thành công
379 84944469xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 4:56:54 CH Thành công
380 84911912xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 4:19:04 CH Thành công
381 84816440xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 4:01:16 CH Thành công
382 84919769xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 3:55:48 CH Thành công
383 84911783xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 3:53:34 CH Thành công
384 84855912xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 3:45:06 CH Thành công
385 84914712xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 3:40:12 CH Thành công
386 84911708xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 3:24:22 CH Thành công
387 84946404xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 3:22:34 CH Thành công
388 84823417xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 3:20:33 CH Thành công
389 84917996xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 2:33:42 CH Thành công
390 84858661xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 1:05:47 CH Thành công
391 84914681xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 12:58:42 CH Thành công
392 84842895xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 12:57:35 CH Thành công
393 84854528xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 12:39:02 CH Thành công
394 84948931xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 12:35:58 CH Thành công
395 84832705xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 12:21:59 CH Thành công
396 84812963xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 12:15:31 CH Thành công
397 84855835xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 11:53:27 SA Thành công
398 84822974xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 9:59:45 SA Thành công
399 84919485xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:52:31 SA Thành công
400 84833510xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:42:26 SA Thành công
401 84827992xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 8:31:57 SA Thành công
402 84949562xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 7:51:02 SA Thành công
403 84889741xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 7:36:37 SA Thành công
404 84835075xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 7:35:03 SA Thành công
405 84858752xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 6:47:44 SA Thành công
406 84886491xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 6:47:26 SA Thành công
407 84855614xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 6:42:54 SA Thành công
408 84889347xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 5:35:30 SA Thành công
409 84913301xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 4:56:35 SA Thành công
410 84842888xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 2:26:36 SA Thành công
411 84857339xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 2:21:24 SA Thành công
412 84817779xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 1:41:16 SA Thành công
413 84916269xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 1:33:12 SA Thành công
414 84946736xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 1:01:05 SA Thành công
415 84917513xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 12:42:12 SA Thành công
416 84853044xxx Giải Thông thái                 9.000 21/05/2019 12:02:08 SA Thành công
417 84854463xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 11:09:39 CH Thành công
418 84941681xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 9:11:29 CH Thành công
419 84836604xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 8:23:13 CH Thành công
420 84917996xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 8:18:47 CH Thành công
421 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 7:46:41 CH Thành công
422 84889223xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 7:12:18 CH Thành công
423 84836478xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 6:41:50 CH Thành công
424 84945830xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 6:18:10 CH Thành công
425 84944923xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 5:14:32 CH Thành công
426 84915845xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 4:41:07 CH Thành công
427 84947248xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 4:13:58 CH Thành công
428 84819508xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 3:59:43 CH Thành công
429 84829734xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 3:36:56 CH Thành công
430 84916678xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 3:24:59 CH Thành công
431 84915635xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 2:38:40 CH Thành công
432 84834779xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 2:06:06 CH Thành công
433 84916573xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 1:54:28 CH Thành công
434 84834160xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 1:47:54 CH Thành công
435 84855892xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 1:36:36 CH Thành công
436 84854213xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 1:33:32 CH Thành công
437 84852688xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 12:56:07 CH Thành công
438 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 12:54:51 CH Thành công
439 84837861xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 12:01:27 CH Thành công
440 84944255xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 11:44:06 SA Thành công
441 84911163xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 10:24:08 SA Thành công
442 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 9:55:03 SA Thành công
443 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 9:30:57 SA Thành công
444 84858778xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 8:25:53 SA Thành công
445 84889562xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 7:37:35 SA Thành công
446 84833080xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 7:28:07 SA Thành công
447 84854460xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 6:14:06 SA Thành công
448 84917347xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 5:48:15 SA Thành công
449 84853441xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 5:40:28 SA Thành công
450 84886096xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 5:39:12 SA Thành công
451 84886530xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 5:37:31 SA Thành công
452 84844465xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 5:36:46 SA Thành công
453 84822083xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 4:42:15 SA Thành công
454 84915129xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 3:40:51 SA Thành công
455 84812616xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 3:39:55 SA Thành công
456 84828419xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 3:33:34 SA Thành công
457 84915751xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 2:56:44 SA Thành công
458 84828376xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 2:09:50 SA Thành công
459 84855673xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 1:58:23 SA Thành công
460 84886575xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 1:57:31 SA Thành công
461 84853081xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 1:54:37 SA Thành công
462 84948001xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 1:37:30 SA Thành công
463 84819888xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 1:29:42 SA Thành công
464 84917028xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 12:35:33 SA Thành công
465 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 12:34:08 SA Thành công
466 84942795xxx Giải Thông thái                 9.000 20/05/2019 12:32:49 SA Thành công
467 84833805xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 11:37:06 CH Thành công
468 84826891xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 10:55:51 CH Thành công
469 84846417xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 10:52:28 CH Thành công
470 84842570xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 10:49:40 CH Thành công
471 84917752xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 10:39:35 CH Thành công
472 84914737xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 9:51:43 CH Thành công
473 84944199xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 9:12:34 CH Thành công
474 84913124xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 8:30:31 CH Thành công
475 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 7:43:58 CH Thành công
476 84828385xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 7:09:43 CH Thành công
477 84859673xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 6:47:49 CH Thành công
478 84857758xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 6:45:11 CH Thành công
479 84849931xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 6:44:13 CH Thành công
480 84886382xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 6:42:01 CH Thành công
481 84848047xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 6:38:05 CH Thành công
482 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 4:42:33 CH Thành công
483 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 4:28:40 CH Thành công
484 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 4:16:57 CH Thành công
485 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 3:48:37 CH Thành công
486 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 3:38:56 CH Thành công
487 84822223xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 3:33:54 CH Thành công
488 84832588xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 3:18:50 CH Thành công
489 84833010xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 1:55:00 CH Thành công
490 84852532xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 1:06:23 CH Thành công
491 84947626xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 12:38:31 CH Thành công
492 84839735xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 12:11:47 CH Thành công
493 84914291xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 12:08:21 CH Thành công
494 84855887xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 11:39:16 SA Thành công
495 84946174xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 11:00:47 SA Thành công
496 84941483xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 10:51:31 SA Thành công
497 84853639xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 10:14:20 SA Thành công
498 84944199xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 9:21:24 SA Thành công
499 84918404xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 8:36:49 SA Thành công
500 84824733xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 7:19:07 SA Thành công
501 84828479xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 6:21:41 SA Thành công
502 84848102xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 6:18:28 SA Thành công
503 84859463xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 6:11:42 SA Thành công
504 84822259xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 5:57:02 SA Thành công
505 84913175xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 4:36:48 SA Thành công
506 84947193xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 4:34:56 SA Thành công
507 84944803xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 3:17:18 SA Thành công
508 84817502xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 3:04:04 SA Thành công
509 84914166xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 2:40:38 SA Thành công
510 84915451xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 1:49:06 SA Thành công
511 84943850xxx Giải Thông thái                 9.000 19/05/2019 1:31:39 SA Thành công
512 84836736xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 11:32:08 CH Thành công
513 84889934xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 10:33:50 CH Thành công
514 84826124xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 10:18:00 CH Thành công
515 84944482xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 9:32:39 CH Thành công
516 84946970xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 9:26:24 CH Thành công
517 84856677xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 9:08:31 CH Thành công
518 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 8:44:48 CH Thành công
519 84825911xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 8:43:51 CH Thành công
520 84963997xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 8:12:11 CH Thành công
521 84827338xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 7:25:47 CH Thành công
522 84825514xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 6:57:32 CH Thành công
523 84826241xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 6:53:18 CH Thành công
524 84855350xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 6:38:20 CH Thành công
525 84836780xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 6:26:26 CH Thành công
526 84911119xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 5:44:32 CH Thành công
527 84849680xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 5:44:29 CH Thành công
528 84913296xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 4:35:41 CH Thành công
529 84941680xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 4:35:41 CH Thành công
530 84843489xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 4:22:34 CH Thành công
531 84917208xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 4:01:54 CH Thành công
532 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 3:58:02 CH Thành công
533 84942626xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 3:58:02 CH Thành công
534 84843560xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 3:21:47 CH Thành công
535 84833366xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 11:27:33 SA Thành công
536 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 10:54:46 SA Thành công
537 84856872xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 10:48:39 SA Thành công
538 84816300xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 10:28:33 SA Thành công
539 84886005xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 9:57:33 SA Thành công
540 84816450xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 9:35:15 SA Thành công
541 84916540xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 9:20:09 SA Thành công
542 84818131xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 7:31:29 SA Thành công
543 84946205xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 5:48:40 SA Thành công
544 84919716xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 5:00:12 SA Thành công
545 84858529xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 3:55:08 SA Thành công
546 84911965xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 3:20:40 SA Thành công
547 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 3:12:24 SA Thành công
548 84949889xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 2:12:28 SA Thành công
549 84942030xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 2:02:30 SA Thành công
550 84941472xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 1:56:23 SA Thành công
551 84916159xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 1:33:05 SA Thành công
552 84911258xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 12:53:38 SA Thành công
553 84854842xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 12:47:35 SA Thành công
554 84944368xxx Giải Thông thái                 9.000 18/05/2019 12:21:37 SA Thành công
555 84886613xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 11:45:15 CH Thành công
556 84829861xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 11:36:31 CH Thành công
557 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 10:29:01 CH Thành công
558 84942119xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 8:58:30 CH Thành công
559 84944643xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 7:58:24 CH Thành công
560 84946140xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 7:50:40 CH Thành công
561 84837125xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 7:35:45 CH Thành công
562 84822427xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 7:33:52 CH Thành công
563 84826555xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 7:21:45 CH Thành công
564 84838329xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 7:05:23 CH Thành công
565 84948254xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 6:38:13 CH Thành công
566 84916002xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 6:13:06 CH Thành công
567 84917296xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 5:55:12 CH Thành công
568 84945563xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 5:38:55 CH Thành công
569 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 5:12:48 CH Thành công
570 84822037xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 4:55:38 CH Thành công
571 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 4:37:03 CH Thành công
572 84853165xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 4:33:13 CH Thành công
573 84859468xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 3:59:55 CH Thành công
574 84889980xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 3:49:17 CH Thành công
575 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 3:27:34 CH Thành công
576 84916435xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 3:26:33 CH Thành công
577 84826031xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 2:38:06 CH Thành công
578 84941991xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 2:10:43 CH Thành công
579 84832341xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 12:28:07 CH Thành công
580 84843176xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 11:00:26 SA Thành công
581 84948986xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 10:46:17 SA Thành công
582 84941447xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 10:19:45 SA Thành công
583 84855027xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 10:04:20 SA Thành công
584 84857967xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 9:12:12 SA Thành công
585 84886462xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 9:04:06 SA Thành công
586 84822618xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 8:11:41 SA Thành công
587 84949826xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 8:00:37 SA Thành công
588 84944154xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 8:00:31 SA Thành công
589 84943607xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 6:41:41 SA Thành công
590 84943029xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 6:37:50 SA Thành công
591 84889324xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 5:27:35 SA Thành công
592 84947642xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 4:20:42 SA Thành công
593 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 3:25:46 SA Thành công
594 84913487xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 2:28:58 SA Thành công
595 84945066xxx Giải Thông thái                 9.000 17/05/2019 12:25:51 SA Thành công
596 84947792xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 11:35:01 CH Thành công
597 84918754xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 11:28:57 CH Thành công
598 84843555xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 11:28:54 CH Thành công
599 84828693xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 10:32:12 CH Thành công
600 84946937xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 10:08:08 CH Thành công
601 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 9:45:41 CH Thành công
602 84915045xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 9:12:38 CH Thành công
603 84824404xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 8:55:11 CH Thành công
604 84839274xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 8:53:23 CH Thành công
605 84833238xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 8:35:59 CH Thành công
606 84945850xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 7:58:03 CH Thành công
607 84911160xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 7:55:07 CH Thành công
608 84857351xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 7:54:18 CH Thành công
609 84827976xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 7:26:05 CH Thành công
610 84834049xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 7:14:02 CH Thành công
611 84824159xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 6:26:51 CH Thành công
612 84917149xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 6:24:33 CH Thành công
613 84838654xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 6:23:01 CH Thành công
614 84832941xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 6:01:21 CH Thành công
615 84834019xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 5:51:01 CH Thành công
616 84838008xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 5:43:40 CH Thành công
617 84854305xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 5:38:45 CH Thành công
618 84858320xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 5:11:04 CH Thành công
619 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 4:53:23 CH Thành công
620 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 4:00:44 CH Thành công
621 84825608xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 3:12:44 CH Thành công
622 84886314xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 3:05:09 CH Thành công
623 84835991xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 2:30:05 CH Thành công
624 84817427xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 2:13:03 CH Thành công
625 84941512xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 2:08:56 CH Thành công
626 84837305xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 1:31:32 CH Thành công
627 84941446xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 1:03:59 CH Thành công
628 84836089xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 12:35:48 CH Thành công
629 84838189xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 12:34:22 CH Thành công
630 84941342xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 11:29:22 SA Thành công
631 84913356xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 10:39:21 SA Thành công
632 84827881xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 10:39:11 SA Thành công
633 84943236xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 10:36:33 SA Thành công
634 84918049xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 10:35:05 SA Thành công
635 84889554xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 10:22:47 SA Thành công
636 84915066xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 9:46:31 SA Thành công
637 84943038xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 9:41:56 SA Thành công
638 84814799xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 9:34:48 SA Thành công
639 84814799xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 9:18:15 SA Thành công
640 84814799xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 8:59:55 SA Thành công
641 84836381xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 8:58:59 SA Thành công
642 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 8:43:33 SA Thành công
643 84914616xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 8:23:10 SA Thành công
644 84839197xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 7:24:38 SA Thành công
645 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 7:11:34 SA Thành công
646 84948277xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 7:08:27 SA Thành công
647 84859169xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 6:55:21 SA Thành công
648 84941222xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 6:39:00 SA Thành công
649 84944368xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 6:37:08 SA Thành công
650 84814774xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 6:00:17 SA Thành công
651 84944368xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 5:39:09 SA Thành công
652 84824356xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 5:05:37 SA Thành công
653 84856371xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 3:56:13 SA Thành công
654 84818931xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 2:47:45 SA Thành công
655 84852097xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 2:26:31 SA Thành công
656 84948673xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 2:10:33 SA Thành công
657 84825453xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 1:56:15 SA Thành công
658 84918276xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 1:53:58 SA Thành công
659 84829271xxx Giải Thông thái                 9.000 16/05/2019 12:21:46 SA Thành công
660 84941338xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 11:21:52 CH Thành công
661 84912925xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 11:02:19 CH Thành công
662 84835208xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 10:05:45 CH Thành công
663 84888713xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 10:03:27 CH Thành công
664 84942387xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 10:02:43 CH Thành công
665 84825387xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 10:01:58 CH Thành công
666 84856079xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 10:01:20 CH Thành công
667 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 9:31:45 CH Thành công
668 84857232xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 6:45:16 CH Thành công
669 84828204xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 6:26:56 CH Thành công
670 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 5:58:57 CH Thành công
671 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 5:38:52 CH Thành công
672 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 5:06:56 CH Thành công
673 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 4:07:28 CH Thành công
674 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 3:05:36 CH Thành công
675 84949181xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 1:04:06 CH Thành công
676 84827691xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 12:33:54 CH Thành công
677 84915656xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 12:26:42 CH Thành công
678 84816793xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 10:22:04 SA Thành công
679 84859633xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 9:59:39 SA Thành công
680 84823109xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 9:31:49 SA Thành công
681 84859626xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 8:30:40 SA Thành công
682 84943508xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 7:46:52 SA Thành công
683 84836546xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 7:17:57 SA Thành công
684 84919173xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 7:00:23 SA Thành công
685 84836273xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 6:51:56 SA Thành công
686 84846098xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 6:00:48 SA Thành công
687 84912138xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 5:20:12 SA Thành công
688 84949972xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 5:18:53 SA Thành công
689 84826705xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 4:53:24 SA Thành công
690 84853562xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 4:50:16 SA Thành công
691 84843761xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 4:42:59 SA Thành công
692 84916151xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 4:40:15 SA Thành công
693 84912463xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 4:17:10 SA Thành công
694 84836103xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 4:04:38 SA Thành công
695 84889263xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 4:02:21 SA Thành công
696 84888775xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 2:55:31 SA Thành công
697 84832414xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 2:23:10 SA Thành công
698 84941714xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 2:07:47 SA Thành công
699 84915214xxx Giải Thông thái                 9.000 15/05/2019 1:24:40 SA Thành công
700 84834473xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 11:31:59 CH Thành công
701 84844471xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 10:51:12 CH Thành công
702 84824543xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 10:33:24 CH Thành công
703 84886651xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 10:16:45 CH Thành công
704 84912784xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 9:59:38 CH Thành công
705 84838016xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 9:49:14 CH Thành công
706 84886915xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 9:25:38 CH Thành công
707 84946211xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 9:15:37 CH Thành công
708 84946126xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 9:13:15 CH Thành công
709 84919083xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 9:01:22 CH Thành công
710 84949473xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:47:05 CH Thành công
711 84838750xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:25:21 CH Thành công
712 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:19:30 CH Thành công
713 84912958xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:13:29 CH Thành công
714 84889185xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:05:52 CH Thành công
715 84946223xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:01:03 CH Thành công
716 84818209xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 7:53:44 CH Thành công
717 84918200xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 7:40:43 CH Thành công
718 84826687xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 7:33:28 CH Thành công
719 84917569xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 7:28:30 CH Thành công
720 84852744xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 7:23:47 CH Thành công
721 84889205xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 7:19:06 CH Thành công
722 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 6:59:31 CH Thành công
723 84919823xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 6:52:54 CH Thành công
724 84915575xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 6:40:54 CH Thành công
725 84859696xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 6:08:52 CH Thành công
726 84822917xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 5:39:12 CH Thành công
727 84824780xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 5:36:03 CH Thành công
728 84949144xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 5:13:10 CH Thành công
729 84856610xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 4:59:57 CH Thành công
730 84919643xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 4:40:46 CH Thành công
731 84889420xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 4:39:11 CH Thành công
732 84914290xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 4:35:52 CH Thành công
733 84918742xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 4:33:34 CH Thành công
734 84832364xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 3:50:38 CH Thành công
735 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 3:29:20 CH Thành công
736 84889803xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 3:24:40 CH Thành công
737 84949480xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 3:13:32 CH Thành công
738 84949642xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 3:10:29 CH Thành công
739 84948084xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 2:54:36 CH Thành công
740 84815514xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 2:47:01 CH Thành công
741 84886849xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 2:42:39 CH Thành công
742 84919523xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 2:36:14 CH Thành công
743 84832897xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 2:01:46 CH Thành công
744 84945419xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 2:00:27 CH Thành công
745 84942098xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 1:27:30 CH Thành công
746 84828883xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 1:21:15 CH Thành công
747 84833231xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 1:15:27 CH Thành công
748 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 1:07:45 CH Thành công
749 84839498xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 12:37:59 CH Thành công
750 84813555xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 12:36:07 CH Thành công
751 84947279xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 12:35:36 CH Thành công
752 84918420xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 12:32:38 CH Thành công
753 84946707xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 12:26:19 CH Thành công
754 84946905xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 11:53:57 SA Thành công
755 84825836xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 11:53:25 SA Thành công
756 84942178xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 11:45:06 SA Thành công
757 84846234xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 11:36:54 SA Thành công
758 84918519xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 11:33:07 SA Thành công
759 84948410xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 11:09:29 SA Thành công
760 84946316xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 11:02:23 SA Thành công
761 84886074xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 10:49:00 SA Thành công
762 84829075xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 10:13:17 SA Thành công
763 84917234xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 10:06:37 SA Thành công
764 84833714xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 10:04:24 SA Thành công
765 84912189xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 9:38:47 SA Thành công
766 84835522xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 9:20:51 SA Thành công
767 84915914xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 9:01:42 SA Thành công
768 84943055xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:57:22 SA Thành công
769 84886773xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:47:57 SA Thành công
770 84822835xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:46:55 SA Thành công
771 84914581xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:40:28 SA Thành công
772 84837646xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 8:28:24 SA Thành công
773 84816010xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 6:36:18 SA Thành công
774 84919848xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 6:33:57 SA Thành công
775 84834964xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 6:12:26 SA Thành công
776 84838873xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 5:32:49 SA Thành công
777 84916507xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 5:11:29 SA Thành công
778 84918200xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 4:21:56 SA Thành công
779 84827678xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 4:00:12 SA Thành công
780 84911127xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 3:52:54 SA Thành công
781 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 3:45:37 SA Thành công
782 84949215xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 3:13:23 SA Thành công
783 84846221xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 3:05:17 SA Thành công
784 84944794xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 2:39:52 SA Thành công
785 84916566xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 2:12:01 SA Thành công
786 84888682xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 2:04:31 SA Thành công
787 84947367xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 1:55:28 SA Thành công
788 84827355xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 1:34:01 SA Thành công
789 84856020xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 1:34:00 SA Thành công
790 84949646xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 1:33:36 SA Thành công
791 84824234xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 1:06:29 SA Thành công
792 84947452xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 12:51:24 SA Thành công
793 84915472xxx Giải Thông thái                 9.000 14/05/2019 12:34:34 SA Thành công
794 84886478xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 11:51:50 CH Thành công
795 84827484xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 11:47:25 CH Thành công
796 84919273xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 11:43:55 CH Thành công
797 84889178xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 10:50:25 CH Thành công
798 84856593xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 9:57:09 CH Thành công
799 84886053xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 9:07:45 CH Thành công
800 84944801xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 8:43:39 CH Thành công
801 84854917xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 8:41:42 CH Thành công
802 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 8:35:48 CH Thành công
803 84948820xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 8:35:03 CH Thành công
804 84942388xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 8:11:38 CH Thành công
805 84836252xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 7:23:59 CH Thành công
806 84828458xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 6:27:09 CH Thành công
807 84858646xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 5:49:34 CH Thành công
808 84845343xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 5:23:51 CH Thành công
809 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 5:14:00 CH Thành công
810 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 5:03:30 CH Thành công
811 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 4:59:27 CH Thành công
812 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 4:53:28 CH Thành công
813 84854427xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 4:06:03 CH Thành công
814 84949572xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 3:21:26 CH Thành công
815 84827197xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 2:41:53 CH Thành công
816 84842148xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 2:16:42 CH Thành công
817 84857993xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 2:01:26 CH Thành công
818 84944319xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 1:49:06 CH Thành công
819 84949851xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 1:27:15 CH Thành công
820 84819998xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 1:20:00 CH Thành công
821 84846678xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 12:36:34 CH Thành công
822 84857993xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 11:31:57 SA Thành công
823 84946902xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 11:31:16 SA Thành công
824 84943485xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 10:45:44 SA Thành công
825 84947449xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 9:36:32 SA Thành công
826 84886286xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 9:31:29 SA Thành công
827 84813449xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 8:16:22 SA Thành công
828 84914362xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 7:45:32 SA Thành công
829 84886246xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 6:43:24 SA Thành công
830 84829901xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 5:19:50 SA Thành công
831 84818198xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 3:02:57 SA Thành công
832 84911314xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 2:47:56 SA Thành công
833 84849812xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 2:27:28 SA Thành công
834 84843281xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 2:21:25 SA Thành công
835 84912316xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 1:45:38 SA Thành công
836 84949219xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 1:38:47 SA Thành công
837 84842721xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 12:27:25 SA Thành công
838 84829784xxx Giải Thông thái                 9.000 13/05/2019 12:27:00 SA Thành công
839 84917533xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 11:47:34 CH Thành công
840 84827569xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 11:11:41 CH Thành công
841 84918609xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 9:54:39 CH Thành công
842 84941569xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 9:24:40 CH Thành công
843 84832766xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 8:57:13 CH Thành công
844 84916229xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 8:42:12 CH Thành công
845 84848834xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 8:39:59 CH Thành công
846 84942286xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 8:34:21 CH Thành công
847 84828354xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 8:29:22 CH Thành công
848 84839324xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 8:04:33 CH Thành công
849 84947551xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 8:00:22 CH Thành công
850 84817359xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 7:48:18 CH Thành công
851 84914433xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 6:47:44 CH Thành công
852 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 6:34:53 CH Thành công
853 84819928xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 6:26:42 CH Thành công
854 84849713xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 6:06:48 CH Thành công
855 84839305xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 6:04:07 CH Thành công
856 84946614xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 5:34:23 CH Thành công
857 84818501xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 5:12:44 CH Thành công
858 84919535xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 5:08:24 CH Thành công
859 84857743xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 4:50:16 CH Thành công
860 84944960xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 4:04:56 CH Thành công
861 84848116xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 3:22:19 CH Thành công
862 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 3:02:15 CH Thành công
863 84813777xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 2:09:35 CH Thành công
864 84889579xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 1:47:19 CH Thành công
865 84941514xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 1:19:27 CH Thành công
866 84889455xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 1:14:29 CH Thành công
867 84912717xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 12:57:28 CH Thành công
868 84842710xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 12:48:39 CH Thành công
869 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 11:51:58 SA Thành công
870 84942271xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 11:03:34 SA Thành công
871 84845058xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 10:35:26 SA Thành công
872 84832285xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 9:45:28 SA Thành công
873 84886511xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 9:30:25 SA Thành công
874 84946466xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 9:03:22 SA Thành công
875 84832403xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 8:18:42 SA Thành công
876 84818374xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 7:38:21 SA Thành công
877 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 6:44:23 SA Thành công
878 84839272xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 6:01:18 SA Thành công
879 84824912xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 5:12:59 SA Thành công
880 84827344xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 4:48:22 SA Thành công
881 84843871xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 4:33:41 SA Thành công
882 84852879xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 4:29:12 SA Thành công
883 84949374xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 4:17:52 SA Thành công
884 84822512xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 3:51:28 SA Thành công
885 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 3:38:41 SA Thành công
886 84945899xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 3:15:29 SA Thành công
887 84815022xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 1:41:16 SA Thành công
888 84914159xxx Giải Thông thái                 9.000 12/05/2019 12:02:34 SA Thành công
889 84917755xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 11:51:35 CH Thành công
890 84858816xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 11:23:02 CH Thành công
891 84948249xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 11:21:31 CH Thành công
892 84886487xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 11:20:43 CH Thành công
893 84828250xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 11:19:42 CH Thành công
894 84857969xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 11:10:49 CH Thành công
895 84822227xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 11:04:16 CH Thành công
896 84822980xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 10:41:18 CH Thành công
897 84856259xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 10:24:25 CH Thành công
898 84838537xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 9:15:16 CH Thành công
899 84945754xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 8:54:32 CH Thành công
900 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 8:51:19 CH Thành công
901 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 8:50:14 CH Thành công
902 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 7:28:59 CH Thành công
903 84818256xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 7:17:13 CH Thành công
904 84888082xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 6:38:24 CH Thành công
905 84919412xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 6:03:48 CH Thành công
906 84949268xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 5:55:49 CH Thành công
907 84919961xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 4:54:37 CH Thành công
908 84814567xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 4:48:25 CH Thành công
909 84822402xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 4:47:40 CH Thành công
910 84822402xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 4:32:19 CH Thành công
911 84837079xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 4:10:59 CH Thành công
912 84826090xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 3:49:34 CH Thành công
913 84914500xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 2:41:54 CH Thành công
914 84943678xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 2:25:11 CH Thành công
915 84947440xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 2:22:22 CH Thành công
916 84943678xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 1:07:47 CH Thành công
917 84946538xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 12:56:38 CH Thành công
918 84915731xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 11:50:18 SA Thành công
919 84915731xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 11:27:16 SA Thành công
920 84941482xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 10:50:27 SA Thành công
921 84845050xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 9:51:11 SA Thành công
922 84836886xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 9:32:19 SA Thành công
923 84886401xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 9:15:40 SA Thành công
924 84948211xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 8:18:10 SA Thành công
925 84848116xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 7:53:45 SA Thành công
926 84917035xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 7:47:15 SA Thành công
927 84944157xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 7:36:09 SA Thành công
928 84833852xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 7:29:13 SA Thành công
929 84919621xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 6:20:07 SA Thành công
930 84823528xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 6:09:44 SA Thành công
931 84913302xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 4:56:43 SA Thành công
932 84857539xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 4:48:20 SA Thành công
933 84889576xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 3:01:00 SA Thành công
934 84813747xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 2:53:30 SA Thành công
935 84858555xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 1:28:13 SA Thành công
936 84945191xxx Giải Thông thái                 9.000 11/05/2019 12:54:14 SA Thành công
937 84947747xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 11:25:37 CH Thành công
938 84886676xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 10:49:30 CH Thành công
939 84833054xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 9:02:48 CH Thành công
940 84941360xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:44:53 CH Thành công
941 84825647xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:44:08 CH Thành công
942 84847916xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:43:21 CH Thành công
943 84914255xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:42:54 CH Thành công
944 84836025xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:42:24 CH Thành công
945 84914622xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:34:32 CH Thành công
946 84943339xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:22:03 CH Thành công
947 84915706xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:21:12 CH Thành công
948 84911552xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:20:27 CH Thành công
949 84839610xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:00:26 CH Thành công
950 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 7:31:28 CH Thành công
951 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 7:18:58 CH Thành công
952 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 5:58:10 CH Thành công
953 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 5:56:46 CH Thành công
954 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 4:54:08 CH Thành công
955 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 4:05:24 CH Thành công
956 84913193xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 4:00:55 CH Thành công
957 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 3:58:59 CH Thành công
958 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 3:39:38 CH Thành công
959 84944013xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 3:39:35 CH Thành công
960 84918989xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 2:00:57 CH Thành công
961 84834563xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 1:41:49 CH Thành công
962 84911552xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 1:09:51 CH Thành công
963 84945881xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 12:57:50 CH Thành công
964 84914251xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 12:35:57 CH Thành công
965 84838561xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 12:29:54 CH Thành công
966 84856651xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 10:44:31 SA Thành công
967 84838527xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 10:35:00 SA Thành công
968 84837211xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 9:09:57 SA Thành công
969 84942659xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:51:56 SA Thành công
970 84943924xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 8:10:12 SA Thành công
971 84822335xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 7:08:53 SA Thành công
972 84813770xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 6:08:48 SA Thành công
973 84948896xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 5:48:57 SA Thành công
974 84919491xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 2:32:02 SA Thành công
975 84942000xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 12:53:12 SA Thành công
976 84857150xxx Giải Thông thái                 9.000 10/05/2019 12:13:32 SA Thành công
977 84839046xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 11:28:28 CH Thành công
978 84949065xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 11:27:15 CH Thành công
979 84943650xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 10:40:57 CH Thành công
980 84943781xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 10:39:04 CH Thành công
981 84912746xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 10:33:52 CH Thành công
982 84858285xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 10:09:27 CH Thành công
983 84886266xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 9:16:36 CH Thành công
984 84886792xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 8:47:45 CH Thành công
985 84947106xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 8:35:12 CH Thành công
986 84947786xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 7:56:26 CH Thành công
987 84945546xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 7:54:46 CH Thành công
988 84942547xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 7:52:23 CH Thành công
989 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 7:05:11 CH Thành công
990 84946926xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 6:05:53 CH Thành công
991 84914421xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 6:01:39 CH Thành công
992 84942312xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 5:54:19 CH Thành công
993 84812276xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 5:42:10 CH Thành công
994 84918313xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 5:34:22 CH Thành công
995 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 5:22:05 CH Thành công
996 84944699xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 4:46:24 CH Thành công
997 84947596xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 4:17:10 CH Thành công
998 84943182xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 3:45:29 CH Thành công
999 84943670xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 3:40:19 CH Thành công
1000 84889918xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 3:08:03 CH Thành công
1001 84911929xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 2:52:01 CH Thành công
1002 84839787xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 2:49:24 CH Thành công
1003 84919245xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 2:24:56 CH Thành công
1004 84832710xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 2:15:52 CH Thành công
1005 84917494xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 1:54:57 CH Thành công
1006 84941685xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 1:00:44 CH Thành công
1007 84915782xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 12:58:00 CH Thành công
1008 84827058xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 12:46:38 CH Thành công
1009 84917556xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 12:40:35 CH Thành công
1010 84917095xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 12:07:04 CH Thành công
1011 84945977xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 11:56:18 SA Thành công
1012 84845102xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 9:32:26 SA Thành công
1013 84949482xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 9:25:08 SA Thành công
1014 84943969xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 9:19:21 SA Thành công
1015 84912418xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 9:18:27 SA Thành công
1016 84948781xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 8:49:28 SA Thành công
1017 84915673xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 7:29:44 SA Thành công
1018 84948942xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 7:24:22 SA Thành công
1019 84828079xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 6:57:52 SA Thành công
1020 84824907xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 6:25:00 SA Thành công
1021 84947601xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 5:33:49 SA Thành công
1022 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 5:15:36 SA Thành công
1023 84916056xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 5:04:01 SA Thành công
1024 84945732xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 4:21:47 SA Thành công
1025 84822141xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 4:15:20 SA Thành công
1026 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 3:56:18 SA Thành công
1027 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 3:14:23 SA Thành công
1028 84914353xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 3:00:46 SA Thành công
1029 84817379xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 2:20:49 SA Thành công
1030 84915617xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 2:02:21 SA Thành công
1031 84855764xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 1:43:02 SA Thành công
1032 84949163xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 1:30:13 SA Thành công
1033 84949753xxx Giải Thông thái                 9.000 09/05/2019 1:09:49 SA Thành công
1034 84943510xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 11:43:01 CH Thành công
1035 84943078xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 11:40:44 CH Thành công
1036 84826410xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 11:06:31 CH Thành công
1037 84828412xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:51:46 CH Thành công
1038 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:49:56 CH Thành công
1039 84918096xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:22:27 CH Thành công
1040 84916239xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:10:59 CH Thành công
1041 84948767xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:10:27 CH Thành công
1042 84914166xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:09:55 CH Thành công
1043 84916380xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:09:20 CH Thành công
1044 84948700xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:08:41 CH Thành công
1045 84825475xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 8:23:56 CH Thành công
1046 84886055xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 8:03:07 CH Thành công
1047 84856700xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 7:29:38 CH Thành công
1048 84838489xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 6:40:59 CH Thành công
1049 84916167xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 6:18:06 CH Thành công
1050 84942199xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 6:01:31 CH Thành công
1051 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 2:47:21 CH Thành công
1052 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 2:06:39 CH Thành công
1053 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 1:41:51 CH Thành công
1054 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 1:04:05 CH Thành công
1055 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 12:51:54 CH Thành công
1056 84948257xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 11:03:04 SA Thành công
1057 84941161xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 10:56:33 SA Thành công
1058 84813486xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:51:16 SA Thành công
1059 84916442xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 9:49:15 SA Thành công
1060 84857687xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 8:46:56 SA Thành công
1061 84823616xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 8:20:15 SA Thành công
1062 84886139xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 7:32:11 SA Thành công
1063 84943734xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 6:38:43 SA Thành công
1064 84942641xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 6:31:02 SA Thành công
1065 84948622xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 6:14:05 SA Thành công
1066 84824627xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 6:05:37 SA Thành công
1067 84915203xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 5:47:29 SA Thành công
1068 84945731xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 5:41:25 SA Thành công
1069 84945731xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 5:22:14 SA Thành công
1070 84855406xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 4:44:38 SA Thành công
1071 84916979xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 4:40:55 SA Thành công
1072 84942918xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 2:40:29 SA Thành công
1073 84886435xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 1:58:27 SA Thành công
1074 84947065xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 1:31:48 SA Thành công
1075 84945754xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 1:29:27 SA Thành công
1076 84918230xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 12:24:36 SA Thành công
1077 84945731xxx Giải Thông thái                 9.000 08/05/2019 12:12:36 SA Thành công
1078 84944915xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 11:43:20 CH Thành công
1079 84947072xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 11:07:08 CH Thành công
1080 84947755xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 10:44:47 CH Thành công
1081 84913677xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 10:39:24 CH Thành công
1082 84833933xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 10:25:15 CH Thành công
1083 84912526xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 10:09:58 CH Thành công
1084 84915229xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 9:56:09 CH Thành công
1085 84948063xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 8:36:33 CH Thành công
1086 84944763xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 8:36:10 CH Thành công
1087 84914275xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 8:34:56 CH Thành công
1088 84911438xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 8:32:07 CH Thành công
1089 84941405xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 7:53:11 CH Thành công
1090 84945240xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 6:52:45 CH Thành công
1091 84947665xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 6:10:28 CH Thành công
1092 84823963xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 5:58:43 CH Thành công
1093 84911328xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 5:57:39 CH Thành công
1094 84819580xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 5:56:31 CH Thành công
1095 84944201xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 5:13:40 CH Thành công
1096 84942546xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 4:48:17 CH Thành công
1097 84948738xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 4:30:54 CH Thành công
1098 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 4:25:49 CH Thành công
1099 84886762xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 1:30:23 CH Thành công
1100 84944241xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 1:19:36 CH Thành công
1101 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 1:15:05 CH Thành công
1102 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 1:13:33 CH Thành công
1103 84914561xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 12:44:31 CH Thành công
1104 84943067xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 12:42:49 CH Thành công
1105 84919656xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 12:38:09 CH Thành công
1106 84911927xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 12:25:00 CH Thành công
1107 84947981xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 11:20:55 SA Thành công
1108 84914385xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 11:14:49 SA Thành công
1109 84949217xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 10:28:06 SA Thành công
1110 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 10:27:07 SA Thành công
1111 84857504xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 9:40:34 SA Thành công
1112 84945309xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 9:35:25 SA Thành công
1113 84915007xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 8:46:19 SA Thành công
1114 84847368xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 8:34:52 SA Thành công
1115 84947180xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 8:30:51 SA Thành công
1116 84917453xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 7:55:52 SA Thành công
1117 84912363xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 7:55:19 SA Thành công
1118 84919214xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 7:45:27 SA Thành công
1119 84912921xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 7:37:31 SA Thành công
1120 84912674xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 7:33:31 SA Thành công
1121 84915681xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 6:41:05 SA Thành công
1122 84886235xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 6:01:18 SA Thành công
1123 84946577xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 5:40:51 SA Thành công
1124 84946683xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 5:11:36 SA Thành công
1125 84946271xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 4:45:50 SA Thành công
1126 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 4:29:12 SA Thành công
1127 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 4:07:47 SA Thành công
1128 84948027xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 3:10:29 SA Thành công
1129 84888722xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 1:28:59 SA Thành công
1130 84886762xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 1:10:56 SA Thành công
1131 84944284xxx Giải Thông thái                 9.000 07/05/2019 12:01:16 SA Thành công
1132 84914260xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 11:12:46 CH Thành công
1133 84919312xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 10:41:40 CH Thành công
1134 84818943xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 10:11:19 CH Thành công
1135 84827959xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 10:08:06 CH Thành công
1136 84915282xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 10:04:47 CH Thành công
1137 84911016xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 10:03:14 CH Thành công
1138 84886224xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 10:02:33 CH Thành công
1139 84917614xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 9:54:05 CH Thành công
1140 84919636xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 9:02:31 CH Thành công
1141 84886422xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 8:38:00 CH Thành công
1142 84944947xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 8:16:12 CH Thành công
1143 84847398xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 7:11:52 CH Thành công
1144 84917822xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 6:59:53 CH Thành công
1145 84941821xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 6:49:33 CH Thành công
1146 84949527xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 4:21:24 CH Thành công
1147 84947474xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 4:11:31 CH Thành công
1148 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 4:07:12 CH Thành công
1149 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 3:48:54 CH Thành công
1150 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 2:35:14 CH Thành công
1151 84948147xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 1:17:17 CH Thành công
1152 84914326xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 1:02:16 CH Thành công
1153 84911411xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 12:38:47 CH Thành công
1154 84826024xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 12:19:26 CH Thành công
1155 84916125xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 11:54:32 SA Thành công
1156 84946948xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 11:45:28 SA Thành công
1157 84912270xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 11:07:26 SA Thành công
1158 84845339xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 11:07:09 SA Thành công
1159 84945487xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 11:05:35 SA Thành công
1160 84945890xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 10:35:32 SA Thành công
1161 84914608xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 10:23:39 SA Thành công
1162 84911781xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 9:26:10 SA Thành công
1163 84916472xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 9:13:50 SA Thành công
1164 84946537xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 8:31:03 SA Thành công
1165 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 7:54:58 SA Thành công
1166 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 6:55:52 SA Thành công
1167 84947290xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 6:35:21 SA Thành công
1168 84949690xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 6:32:12 SA Thành công
1169 84913377xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 6:01:47 SA Thành công
1170 84913062xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 5:18:16 SA Thành công
1171 84886944xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 5:07:14 SA Thành công
1172 84912772xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 4:43:08 SA Thành công
1173 84911553xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 4:36:49 SA Thành công
1174 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 4:23:09 SA Thành công
1175 84941390xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 4:16:10 SA Thành công
1176 84943228xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 3:46:38 SA Thành công
1177 84824655xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 3:05:01 SA Thành công
1178 84947183xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 2:51:47 SA Thành công
1179 84911779xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 2:51:42 SA Thành công
1180 84948596xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 2:42:38 SA Thành công
1181 84917187xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 2:04:53 SA Thành công
1182 84941005xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 1:38:37 SA Thành công
1183 84944165xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 1:37:13 SA Thành công
1184 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 06/05/2019 1:17:36 SA Thành công
1185 84942943xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 11:50:47 CH Thành công
1186 84947862xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 10:36:37 CH Thành công
1187 84942943xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 10:23:33 CH Thành công
1188 84919621xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 9:54:04 CH Thành công
1189 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 9:50:08 CH Thành công
1190 84941574xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 9:40:20 CH Thành công
1191 84829216xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 9:35:24 CH Thành công
1192 84914596xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 9:27:51 CH Thành công
1193 84948208xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 9:09:42 CH Thành công
1194 84948738xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 7:49:57 CH Thành công
1195 84823400xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 7:48:34 CH Thành công
1196 84946781xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 6:31:09 CH Thành công
1197 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 6:06:36 CH Thành công
1198 84947689xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 6:05:46 CH Thành công
1199 84843093xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 5:59:29 CH Thành công
1200 84915175xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 5:20:57 CH Thành công
1201 84941900xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 5:14:34 CH Thành công
1202 84945565xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 5:08:19 CH Thành công
1203 84886826xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 4:50:08 CH Thành công
1204 84849820xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 4:47:47 CH Thành công
1205 84837150xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 4:34:48 CH Thành công
1206 84942397xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 4:18:16 CH Thành công
1207 84842304xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 4:03:24 CH Thành công
1208 84842971xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 4:02:35 CH Thành công
1209 84918762xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 3:50:18 CH Thành công
1210 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 3:35:05 CH Thành công
1211 84827867xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 3:32:46 CH Thành công
1212 84837481xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 2:32:28 CH Thành công
1213 84825250xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 2:29:57 CH Thành công
1214 84911242xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 2:20:28 CH Thành công
1215 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 2:14:03 CH Thành công
1216 84917917xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 1:45:58 CH Thành công
1217 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 12:21:11 CH Thành công
1218 84857138xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 12:19:56 CH Thành công
1219 84816945xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 12:16:23 CH Thành công
1220 84889275xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 11:59:14 SA Thành công
1221 84828486xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 9:28:29 SA Thành công
1222 84948937xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 9:04:37 SA Thành công
1223 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 8:58:30 SA Thành công
1224 84918193xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 8:23:08 SA Thành công
1225 84949007xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 7:27:27 SA Thành công
1226 84942236xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 7:13:44 SA Thành công
1227 84915134xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 5:49:46 SA Thành công
1228 84886253xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 5:20:50 SA Thành công
1229 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 3:05:12 SA Thành công
1230 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 2:04:06 SA Thành công
1231 84818191xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 1:30:36 SA Thành công
1232 84886119xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 12:54:35 SA Thành công
1233 84947749xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 12:48:30 SA Thành công
1234 84827005xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 12:44:56 SA Thành công
1235 84836935xxx Giải Thông thái                 9.000 05/05/2019 12:35:42 SA Thành công
1236 84946671xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 11:46:39 CH Thành công
1237 84836008xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 11:23:02 CH Thành công
1238 84911911xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 10:30:54 CH Thành công
1239 84944381xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 10:30:54 CH Thành công
1240 84853957xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 10:26:28 CH Thành công
1241 84949115xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 9:55:44 CH Thành công
1242 84828834xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 9:55:02 CH Thành công
1243 84812245xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 9:29:03 CH Thành công
1244 84823017xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 9:14:12 CH Thành công
1245 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 8:10:43 CH Thành công
1246 84852937xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 6:45:49 CH Thành công
1247 84944624xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 5:39:18 CH Thành công
1248 84945773xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 5:33:05 CH Thành công
1249 84812202xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 5:00:45 CH Thành công
1250 84946573xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 4:51:18 CH Thành công
1251 84916257xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 4:31:17 CH Thành công
1252 84944973xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 4:16:50 CH Thành công
1253 84944395xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 4:04:39 CH Thành công
1254 84945331xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 3:57:19 CH Thành công
1255 84913340xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 2:10:01 CH Thành công
1256 84913948xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 1:31:59 CH Thành công
1257 84913876xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 12:13:48 CH Thành công
1258 84941759xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 12:03:35 CH Thành công
1259 84886770xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 12:00:36 CH Thành công
1260 84919314xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 11:56:57 SA Thành công
1261 84914581xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 11:53:05 SA Thành công
1262 84912711xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 11:39:49 SA Thành công
1263 84919753xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 11:19:51 SA Thành công
1264 84914381xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 10:23:00 SA Thành công
1265 84947499xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 9:47:23 SA Thành công
1266 84948239xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 9:36:55 SA Thành công
1267 84941905xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 9:01:51 SA Thành công
1268 84941597xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 8:26:19 SA Thành công
1269 84918541xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 7:25:44 SA Thành công
1270 84916609xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 7:00:10 SA Thành công
1271 84942878xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 6:58:04 SA Thành công
1272 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 6:55:43 SA Thành công
1273 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 6:46:53 SA Thành công
1274 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 5:56:24 SA Thành công
1275 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 5:49:58 SA Thành công
1276 84842977xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 4:49:21 SA Thành công
1277 84949325xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 4:23:26 SA Thành công
1278 84828197xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 2:22:36 SA Thành công
1279 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 2:14:53 SA Thành công
1280 84919815xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 1:25:24 SA Thành công
1281 84914546xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 1:21:25 SA Thành công
1282 84911091xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 1:07:08 SA Thành công
1283 84914524xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 12:55:49 SA Thành công
1284 84911260xxx Giải Thông thái                 9.000 04/05/2019 12:19:30 SA Thành công
1285 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 11:57:03 CH Thành công
1286 84913348xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 11:35:30 CH Thành công
1287 84912747xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 11:01:49 CH Thành công
1288 84941588xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 10:40:01 CH Thành công
1289 84911920xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 10:18:19 CH Thành công
1290 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 9:52:27 CH Thành công
1291 84917121xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 9:23:24 CH Thành công
1292 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 8:44:33 CH Thành công
1293 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 8:22:19 CH Thành công
1294 84826676xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 8:18:59 CH Thành công
1295 84856258xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 8:16:11 CH Thành công
1296 84946412xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 8:11:32 CH Thành công
1297 84949753xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 7:36:11 CH Thành công
1298 84886008xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 7:23:54 CH Thành công
1299 84832399xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 6:38:38 CH Thành công
1300 84845018xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 6:24:08 CH Thành công
1301 84915218xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 5:11:29 CH Thành công
1302 84833618xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 4:48:00 CH Thành công
1303 84889212xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 4:44:32 CH Thành công
1304 84846260xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 4:33:54 CH Thành công
1305 84912659xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 3:19:38 CH Thành công
1306 84827338xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 2:06:52 CH Thành công
1307 84889950xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 1:44:58 CH Thành công
1308 84814045xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 1:39:48 CH Thành công
1309 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 11:59:25 SA Thành công
1310 84859682xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 11:50:52 SA Thành công
1311 84886766xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 10:02:03 SA Thành công
1312 84914182xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 9:46:08 SA Thành công
1313 84856076xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 9:38:52 SA Thành công
1314 84912011xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 9:26:54 SA Thành công
1315 84832372xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 9:19:31 SA Thành công
1316 84858402xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 9:12:49 SA Thành công
1317 84913393xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 8:31:24 SA Thành công
1318 84886507xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 8:05:41 SA Thành công
1319 84837157xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 8:01:44 SA Thành công
1320 84889480xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 6:55:26 SA Thành công
1321 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 6:44:39 SA Thành công
1322 84837663xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 6:19:21 SA Thành công
1323 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 5:37:38 SA Thành công
1324 84845028xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 5:37:13 SA Thành công
1325 84912916xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 5:32:23 SA Thành công
1326 84915019xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 5:09:51 SA Thành công
1327 84837567xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 4:43:50 SA Thành công
1328 84837957xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 3:57:55 SA Thành công
1329 84889193xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 3:56:08 SA Thành công
1330 84889229xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 3:55:02 SA Thành công
1331 84835179xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 3:44:53 SA Thành công
1332 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 3:29:46 SA Thành công
1333 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 3:17:36 SA Thành công
1334 84889150xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 3:16:13 SA Thành công
1335 84857967xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 2:49:48 SA Thành công
1336 84913703xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 2:48:28 SA Thành công
1337 84856118xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 2:13:21 SA Thành công
1338 84849206xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 1:33:01 SA Thành công
1339 84889224xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 12:57:24 SA Thành công
1340 84857657xxx Giải Thông thái                 9.000 03/05/2019 12:17:29 SA Thành công
1341 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 11:04:49 CH Thành công
1342 84844829xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 10:46:15 CH Thành công
1343 84914584xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 10:26:15 CH Thành công
1344 84912200xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 10:18:06 CH Thành công
1345 84914058xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 9:44:13 CH Thành công
1346 84837978xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 9:42:49 CH Thành công
1347 84824355xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 9:20:29 CH Thành công
1348 84856253xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:48:30 CH Thành công
1349 84845285xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:24:02 CH Thành công
1350 84849119xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:21:17 CH Thành công
1351 84835417xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:19:50 CH Thành công
1352 84859618xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:18:34 CH Thành công
1353 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:17:53 CH Thành công
1354 84849212xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:16:48 CH Thành công
1355 84834336xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:16:43 CH Thành công
1356 84917021xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:12:38 CH Thành công
1357 84912293xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:11:48 CH Thành công
1358 84917170xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 7:25:49 CH Thành công
1359 84849929xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 6:35:46 CH Thành công
1360 84835508xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 6:16:27 CH Thành công
1361 84858589xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 6:14:18 CH Thành công
1362 84839551xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 4:36:53 CH Thành công
1363 84889482xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 4:01:26 CH Thành công
1364 84912055xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 3:48:11 CH Thành công
1365 84943733xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 1:52:34 CH Thành công
1366 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 1:39:46 CH Thành công
1367 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 12:36:25 CH Thành công
1368 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 12:14:53 CH Thành công
1369 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 12:06:08 CH Thành công
1370 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 11:56:01 SA Thành công
1371 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 11:48:25 SA Thành công
1372 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 10:12:33 SA Thành công
1373 84889189xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 10:09:56 SA Thành công
1374 84838622xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 10:02:15 SA Thành công
1375 84889272xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 9:49:50 SA Thành công
1376 84918126xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 9:30:21 SA Thành công
1377 84847188xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 9:18:37 SA Thành công
1378 84857524xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:28:21 SA Thành công
1379 84837927xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:28:07 SA Thành công
1380 84889565xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:27:00 SA Thành công
1381 84889162xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 8:05:28 SA Thành công
1382 84832095xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 7:14:52 SA Thành công
1383 84947349xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 6:29:50 SA Thành công
1384 84915957xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 6:01:01 SA Thành công
1385 84818437xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 5:46:02 SA Thành công
1386 84828288xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 4:59:28 SA Thành công
1387 84835045xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 3:30:49 SA Thành công
1388 84941633xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 3:05:44 SA Thành công
1389 84817552xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 2:10:36 SA Thành công
1390 84847696xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 2:09:32 SA Thành công
1391 84886340xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 1:30:43 SA Thành công
1392 84917981xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 1:28:00 SA Thành công
1393 84812749xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 12:50:52 SA Thành công
1394 84889162xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 12:49:35 SA Thành công
1395 84845438xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 12:10:45 SA Thành công
1396 84886997xxx Giải Thông thái                 9.000 02/05/2019 12:02:32 SA Thành công
1397 84916448xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 11:36:55 CH Thành công
1398 84818812xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 11:07:11 CH Thành công
1399 84886757xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 10:39:08 CH Thành công
1400 84889162xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 10:24:49 CH Thành công
1401 84828288xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 9:54:44 CH Thành công
1402 84889167xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 9:13:08 CH Thành công
1403 84837531xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 9:12:18 CH Thành công
1404 84827979xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 8:56:31 CH Thành công
1405 84941722xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 8:22:50 CH Thành công
1406 84914980xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 8:22:24 CH Thành công
1407 84857582xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 7:43:40 CH Thành công
1408 84918301xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 7:43:09 CH Thành công
1409 84828990xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 7:09:27 CH Thành công
1410 84919492xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 6:48:31 CH Thành công
1411 84913899xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 6:13:00 CH Thành công
1412 84849273xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 5:00:20 CH Thành công
1413 84828318xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 4:21:12 CH Thành công
1414 84943013xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 4:10:02 CH Thành công
1415 84944013xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 4:07:10 CH Thành công
1416 84855466xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 4:02:25 CH Thành công
1417 84857596xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 3:44:08 CH Thành công
1418 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 3:42:14 CH Thành công
1419 84833803xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 2:54:37 CH Thành công
1420 84849046xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 1:36:22 CH Thành công
1421 84917358xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 1:24:31 CH Thành công
1422 84948209xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 12:52:29 CH Thành công
1423 84947266xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 11:59:54 SA Thành công
1424 84835210xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 11:04:57 SA Thành công
1425 84822434xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 10:49:44 SA Thành công
1426 84829616xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 10:45:02 SA Thành công
1427 84946370xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 10:44:17 SA Thành công
1428 84918549xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 10:31:14 SA Thành công
1429 84835149xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 10:23:15 SA Thành công
1430 84941745xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 9:36:57 SA Thành công
1431 84857970xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 9:20:50 SA Thành công
1432 84842546xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 8:26:03 SA Thành công
1433 84941923xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 8:17:20 SA Thành công
1434 84914476xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 7:51:44 SA Thành công
1435 84849760xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 7:49:42 SA Thành công
1436 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 7:43:00 SA Thành công
1437 84855156xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 7:26:44 SA Thành công
1438 84857601xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 7:05:38 SA Thành công
1439 84942597xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 6:56:33 SA Thành công
1440 84918512xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 6:52:42 SA Thành công
1441 84945226xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 5:47:22 SA Thành công
1442 84833102xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 5:23:32 SA Thành công
1443 84842928xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 5:13:01 SA Thành công
1444 84917600xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 5:00:49 SA Thành công
1445 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 4:35:03 SA Thành công
1446 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 3:41:15 SA Thành công
1447 84944252xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 3:03:59 SA Thành công
1448 84946748xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 1:40:36 SA Thành công
1449 84848813xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 1:28:26 SA Thành công
1450 84947739xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 1:03:29 SA Thành công
1451 84917936xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 1:03:26 SA Thành công
1452 84916141xxx Giải Thông thái                 9.000 01/05/2019 12:53:02 SA Thành công
1453 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 11:49:09 CH Thành công
1454 84849866xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 11:16:07 CH Thành công
1455 84914784xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 10:14:02 CH Thành công
1456 84913793xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 10:13:46 CH Thành công
1457 84853131xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 9:13:02 CH Thành công
1458 84945408xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 9:10:56 CH Thành công
1459 84941238xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 9:01:01 CH Thành công
1460 84944218xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:41:32 CH Thành công
1461 84838130xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:38:58 CH Thành công
1462 84817035xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:36:27 CH Thành công
1463 84941330xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:31:44 CH Thành công
1464 84941933xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:30:44 CH Thành công
1465 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:14:15 CH Thành công
1466 84838915xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:04:01 CH Thành công
1467 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:03:59 CH Thành công
1468 84856793xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 6:54:07 CH Thành công
1469 84913176xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 6:17:59 CH Thành công
1470 84825515xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 6:08:44 CH Thành công
1471 84913066xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 5:57:42 CH Thành công
1472 84828038xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 5:54:12 CH Thành công
1473 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 5:14:58 CH Thành công
1474 84945705xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 5:05:53 CH Thành công
1475 84889192xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 4:48:50 CH Thành công
1476 84823377xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 4:46:57 CH Thành công
1477 84912883xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 4:07:28 CH Thành công
1478 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 3:10:37 CH Thành công
1479 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 2:36:56 CH Thành công
1480 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 2:31:03 CH Thành công
1481 84912398xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 2:25:16 CH Thành công
1482 84948892xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 2:08:54 CH Thành công
1483 84913090xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 2:01:02 CH Thành công
1484 84917651xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 1:54:13 CH Thành công
1485 84886920xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 1:51:45 CH Thành công
1486 84834947xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 1:31:35 CH Thành công
1487 84919215xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 1:27:55 CH Thành công
1488 84919215xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 1:24:48 CH Thành công
1489 84886437xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 1:07:48 CH Thành công
1490 84834248xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 1:03:59 CH Thành công
1491 84886948xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 12:54:30 CH Thành công
1492 84914977xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 12:38:41 CH Thành công
1493 84823806xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 11:01:28 SA Thành công
1494 84829587xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 10:57:04 SA Thành công
1495 84919733xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 10:20:27 SA Thành công
1496 84912875xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 10:15:20 SA Thành công
1497 84912404xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 9:57:52 SA Thành công
1498 84946653xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 9:43:23 SA Thành công
1499 84946162xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:49:33 SA Thành công
1500 84886428xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 8:26:47 SA Thành công
1501 84942321xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 7:48:57 SA Thành công
1502 84912931xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 7:35:21 SA Thành công
1503 84828656xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 7:32:15 SA Thành công
1504 84911204xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 7:30:34 SA Thành công
1505 84947073xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 7:27:46 SA Thành công
1506 84911547xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 6:05:40 SA Thành công
1507 84915481xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 5:53:17 SA Thành công
1508 84942514xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 5:47:03 SA Thành công
1509 84856243xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 4:29:18 SA Thành công
1510 84886411xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 4:19:41 SA Thành công
1511 84912546xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 3:26:18 SA Thành công
1512 84889022xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 3:09:12 SA Thành công
1513 84919778xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 2:55:23 SA Thành công
1514 84848808xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 2:37:38 SA Thành công
1515 84915929xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 2:23:07 SA Thành công
1516 84837422xxx Giải Thông thái                 9.000 30/04/2019 2:18:29 SA Thành công
1517 84915247xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 11:27:33 CH Thành công
1518 84858788xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 11:13:20 CH Thành công
1519 84886090xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 10:44:15 CH Thành công
1520 84844831xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 9:00:18 CH Thành công
1521 84913124xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 8:49:38 CH Thành công
1522 84944527xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 6:38:30 CH Thành công
1523 84886646xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 6:13:54 CH Thành công
1524 84919036xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 5:38:10 CH Thành công
1525 84913391xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 5:33:35 CH Thành công
1526 84818990xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 5:22:42 CH Thành công
1527 84857620xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 4:37:18 CH Thành công
1528 84941180xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 4:27:46 CH Thành công
1529 84944624xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 3:59:00 CH Thành công
1530 84947209xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 3:34:18 CH Thành công
1531 84823505xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 2:11:44 CH Thành công
1532 84858857xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 2:07:59 CH Thành công
1533 84829589xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 1:52:26 CH Thành công
1534 84913437xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 12:07:52 CH Thành công
1535 84836095xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 11:40:14 SA Thành công
1536 84943580xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 11:20:17 SA Thành công
1537 84886636xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 5:29:44 SA Thành công
1538 84943697xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 5:02:59 SA Thành công
1539 84886835xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 4:43:39 SA Thành công
1540 84912188xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 4:32:24 SA Thành công
1541 84947145xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 3:55:25 SA Thành công
1542 84946584xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 3:24:49 SA Thành công
1543 84918057xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 2:40:07 SA Thành công
1544 84942571xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 2:35:45 SA Thành công
1545 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 2:28:18 SA Thành công
1546 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 2:03:32 SA Thành công
1547 84943286xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 2:01:46 SA Thành công
1548 84917109xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 1:32:13 SA Thành công
1549 84918901xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 12:20:56 SA Thành công
1550 84917659xxx Giải Thông thái                 9.000 29/04/2019 12:04:26 SA Thành công
1551 84947519xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 10:29:30 CH Thành công
1552 84857874xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 10:06:46 CH Thành công
1553 84822867xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 9:55:42 CH Thành công
1554 84944708xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 8:35:29 CH Thành công
1555 84946416xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 8:13:15 CH Thành công
1556 84944264xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 7:43:48 CH Thành công
1557 84857914xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 6:38:37 CH Thành công
1558 84913617xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 6:03:53 CH Thành công
1559 84913126xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 5:49:00 CH Thành công
1560 84946201xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 5:03:02 CH Thành công
1561 84917286xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 4:43:30 CH Thành công
1562 84845235xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 4:42:09 CH Thành công
1563 84912215xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 4:39:47 CH Thành công
1564 84834265xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 4:27:34 CH Thành công
1565 84945765xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 4:10:28 CH Thành công
1566 84911474xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 4:01:52 CH Thành công
1567 84826124xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 3:57:29 CH Thành công
1568 84914291xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 3:41:22 CH Thành công
1569 84842817xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 3:20:12 CH Thành công
1570 84914737xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 3:18:56 CH Thành công
1571 84853639xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 3:00:54 CH Thành công
1572 84848102xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 2:40:15 CH Thành công
1573 84822259xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 1:30:58 CH Thành công
1574 84889934xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 1:06:23 CH Thành công
1575 84836736xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 12:54:10 CH Thành công
1576 84852532xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 12:50:21 CH Thành công
1577 84852656xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 12:45:29 CH Thành công
1578 84817057xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 12:19:34 CH Thành công
1579 84854677xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 11:37:39 SA Thành công
1580 84828385xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 11:17:19 SA Thành công
1581 84918404xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 10:17:28 SA Thành công
1582 84944199xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 9:45:30 SA Thành công
1583 84839735xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 9:27:00 SA Thành công
1584 84822223xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 7:36:24 SA Thành công
1585 84817502xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 7:28:21 SA Thành công
1586 84941661xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 6:49:39 SA Thành công
1587 84857666xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 6:43:19 SA Thành công
1588 84913124xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 6:29:38 SA Thành công
1589 84829354xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 4:58:12 SA Thành công
1590 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 4:28:56 SA Thành công
1591 84946174xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 3:02:02 SA Thành công
1592 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 2:28:39 SA Thành công
1593 84852404xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 1:55:06 SA Thành công
1594 84849931xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 1:54:37 SA Thành công
1595 84824733xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 12:43:47 SA Thành công
1596 84815390xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 12:16:13 SA Thành công
1597 84857758xxx Giải Thông thái                 9.000 28/04/2019 12:13:12 SA Thành công
1598 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 11:13:25 CH Thành công
1599 84944803xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 10:54:07 CH Thành công
1600 84946970xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 10:45:05 CH Thành công
1601 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 8:54:47 CH Thành công
1602 84944482xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 8:23:01 CH Thành công
1603 84859463xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 7:55:42 CH Thành công
1604 84855887xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 7:23:29 CH Thành công
1605 84915451xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 7:11:11 CH Thành công
1606 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 6:31:41 CH Thành công
1607 84947626xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 6:19:09 CH Thành công
1608 84914166xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 6:07:23 CH Thành công
1609 84859673xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 5:36:14 CH Thành công
1610 84947193xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 5:01:31 CH Thành công
1611 84913175xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 4:39:42 CH Thành công
1612 84889207xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 4:19:31 CH Thành công
1613 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 4:17:19 CH Thành công
1614 84854550xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 4:17:04 CH Thành công
1615 84919644xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 4:16:01 CH Thành công
1616 84889579xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 4:02:50 CH Thành công
1617 84813847xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 3:48:37 CH Thành công
1618 84844415xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 2:38:05 CH Thành công
1619 84825289xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 2:26:45 CH Thành công
1620 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 1:53:22 CH Thành công
1621 84824947xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 10:52:26 SA Thành công
1622 84947318xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 9:53:27 SA Thành công
1623 84838731xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 9:46:35 SA Thành công
1624 84825082xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 9:43:13 SA Thành công
1625 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 9:20:44 SA Thành công
1626 84888612xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 8:47:43 SA Thành công
1627 84825830xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 8:19:36 SA Thành công
1628 84828788xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 8:07:00 SA Thành công
1629 84824597xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 7:27:21 SA Thành công
1630 84944242xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 6:48:28 SA Thành công
1631 84852784xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 6:37:32 SA Thành công
1632 84847269xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 6:36:42 SA Thành công
1633 84912718xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 4:52:02 SA Thành công
1634 84828484xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 4:27:17 SA Thành công
1635 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 4:24:47 SA Thành công
1636 84823555xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 3:57:25 SA Thành công
1637 84829230xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 2:07:13 SA Thành công
1638 84833020xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 1:50:26 SA Thành công
1639 84911604xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 1:34:29 SA Thành công
1640 84848390xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 1:18:26 SA Thành công
1641 84848390xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 1:07:51 SA Thành công
1642 84848390xxx Giải Thông thái                 9.000 27/04/2019 12:46:05 SA Thành công
1643 84856108xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 11:41:13 CH Thành công
1644 84949289xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 11:04:09 CH Thành công
1645 84947954xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 9:14:46 CH Thành công
1646 84888914xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 9:05:11 CH Thành công
1647 84945227xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:42:16 CH Thành công
1648 84914272xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:42:02 CH Thành công
1649 84856352xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:28:30 CH Thành công
1650 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:24:28 CH Thành công
1651 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:23:21 CH Thành công
1652 84946784xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:22:24 CH Thành công
1653 84835879xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:21:40 CH Thành công
1654 84859939xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:58:10 CH Thành công
1655 84911038xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:56:28 CH Thành công
1656 84919120xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:47:48 CH Thành công
1657 84823193xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:41:07 CH Thành công
1658 84852831xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:32:32 CH Thành công
1659 84842883xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:23:04 CH Thành công
1660 84945726xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 6:52:19 CH Thành công
1661 84829265xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 6:50:25 CH Thành công
1662 84818392xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 6:47:11 CH Thành công
1663 84842437xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 6:35:50 CH Thành công
1664 84941667xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 6:31:29 CH Thành công
1665 84943272xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 5:31:29 CH Thành công
1666 84833923xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 5:23:30 CH Thành công
1667 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 5:14:47 CH Thành công
1668 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 5:07:57 CH Thành công
1669 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 5:06:47 CH Thành công
1670 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 4:42:24 CH Thành công
1671 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 4:25:27 CH Thành công
1672 84947657xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 3:33:32 CH Thành công
1673 84886019xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 2:51:15 CH Thành công
1674 84888973xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 2:10:32 CH Thành công
1675 84916696xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 1:53:49 CH Thành công
1676 84942030xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 1:39:56 CH Thành công
1677 84917490xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 1:27:54 CH Thành công
1678 84832439xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 12:33:27 CH Thành công
1679 84911139xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 12:09:53 CH Thành công
1680 84888528xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 12:00:38 CH Thành công
1681 84949808xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 11:50:53 SA Thành công
1682 84858808xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 11:28:13 SA Thành công
1683 84917036xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 11:24:16 SA Thành công
1684 84818239xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 11:11:02 SA Thành công
1685 84917443xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 11:06:08 SA Thành công
1686 84941151xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 10:51:47 SA Thành công
1687 84943386xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 10:41:34 SA Thành công
1688 84849202xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 10:31:25 SA Thành công
1689 84825604xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 10:16:47 SA Thành công
1690 84944883xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 10:10:37 SA Thành công
1691 84912116xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 10:08:00 SA Thành công
1692 84838363xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 9:58:47 SA Thành công
1693 84918019xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 9:55:05 SA Thành công
1694 84944509xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 9:38:49 SA Thành công
1695 84849456xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 9:18:56 SA Thành công
1696 84947683xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 9:01:13 SA Thành công
1697 84942918xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 9:00:26 SA Thành công
1698 84832127xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:54:55 SA Thành công
1699 84913382xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:38:01 SA Thành công
1700 84889175xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:26:53 SA Thành công
1701 84949237xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:26:33 SA Thành công
1702 84889659xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:26:25 SA Thành công
1703 84944405xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:20:28 SA Thành công
1704 84943973xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 8:00:29 SA Thành công
1705 84912719xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:40:06 SA Thành công
1706 84888671xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:27:13 SA Thành công
1707 84838300xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:14:18 SA Thành công
1708 84949318xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 7:03:20 SA Thành công
1709 84852211xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 6:54:31 SA Thành công
1710 84816967xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 6:10:58 SA Thành công
1711 84825201xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 5:54:23 SA Thành công
1712 84857830xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 5:26:36 SA Thành công
1713 84946249xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 5:20:58 SA Thành công
1714 84917745xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 4:49:31 SA Thành công
1715 84842361xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 4:47:05 SA Thành công
1716 84945249xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 4:29:41 SA Thành công
1717 84839376xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 4:06:46 SA Thành công
1718 84912422xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 4:03:37 SA Thành công
1719 84946678xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 3:57:15 SA Thành công
1720 84826496xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 3:50:23 SA Thành công
1721 84915915xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 3:43:25 SA Thành công
1722 84886707xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 3:29:52 SA Thành công
1723 84845936xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 2:59:57 SA Thành công
1724 84948630xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 2:57:46 SA Thành công
1725 84889509xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 2:18:54 SA Thành công
1726 84824293xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 2:01:42 SA Thành công
1727 84917244xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 1:59:19 SA Thành công
1728 84838733xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 1:43:31 SA Thành công
1729 84911054xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 1:41:36 SA Thành công
1730 84916238xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 1:27:38 SA Thành công
1731 84944320xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 1:19:57 SA Thành công
1732 84916428xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 12:57:58 SA Thành công
1733 84944983xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 12:47:18 SA Thành công
1734 84888864xxx Giải Thông thái                 9.000 26/04/2019 12:07:57 SA Thành công
1735 84834840xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 11:55:17 CH Thành công
1736 84859918xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 11:49:12 CH Thành công
1737 84942844xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 11:36:03 CH Thành công
1738 84902227xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:56:14 CH Thành công
1739 84919616xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:24:10 CH Thành công
1740 84912114xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:22:35 CH Thành công
1741 84839300xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:20:27 CH Thành công
1742 84889041xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:11:50 CH Thành công
1743 84818293xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:57:54 CH Thành công
1744 84822242xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:50:57 CH Thành công
1745 84853712xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:49:32 CH Thành công
1746 84889596xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:49:02 CH Thành công
1747 84852770xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:47:33 CH Thành công
1748 84835097xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:41:03 CH Thành công
1749 84858679xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:02:59 CH Thành công
1750 84812480xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:58:07 CH Thành công
1751 84943695xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:57:18 CH Thành công
1752 84837712xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:40:39 CH Thành công
1753 84819213xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:30:59 CH Thành công
1754 84852993xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 7:46:27 CH Thành công
1755 84947580xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 7:34:23 CH Thành công
1756 84856031xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 7:10:21 CH Thành công
1757 84941862xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:57:24 CH Thành công
1758 84813125xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:54:00 CH Thành công
1759 84817560xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:37:37 CH Thành công
1760 84822985xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:14:28 CH Thành công
1761 84852102xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:01:39 CH Thành công
1762 84812189xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 5:58:50 CH Thành công
1763 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 5:58:28 CH Thành công
1764 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 5:58:05 CH Thành công
1765 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 5:44:17 CH Thành công
1766 84946102xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 5:34:11 CH Thành công
1767 84839428xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 5:25:32 CH Thành công
1768 84943360xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 4:31:38 CH Thành công
1769 84889508xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 4:12:38 CH Thành công
1770 84916899xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 4:10:28 CH Thành công
1771 84915722xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 3:57:36 CH Thành công
1772 84914351xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 3:48:42 CH Thành công
1773 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 3:33:13 CH Thành công
1774 84822033xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 3:15:50 CH Thành công
1775 84813912xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:41:25 CH Thành công
1776 84949190xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:39:47 CH Thành công
1777 84852582xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:12:52 CH Thành công
1778 84827156xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:01:41 CH Thành công
1779 84834159xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:53:10 CH Thành công
1780 84886364xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:43:37 CH Thành công
1781 84822697xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:36:17 CH Thành công
1782 84825615xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:35:56 CH Thành công
1783 84886575xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:28:58 CH Thành công
1784 84911740xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:25:55 CH Thành công
1785 84918839xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:12:57 CH Thành công
1786 84856521xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:08:37 CH Thành công
1787 84949410xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:01:26 CH Thành công
1788 84858071xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 12:57:16 CH Thành công
1789 84943385xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 12:56:09 CH Thành công
1790 84835128xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 12:40:31 CH Thành công
1791 84859707xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 12:35:54 CH Thành công
1792 84818809xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 12:30:59 CH Thành công
1793 84854581xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 12:00:10 CH Thành công
1794 84825496xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 11:47:45 SA Thành công
1795 84824124xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 11:39:49 SA Thành công
1796 84946212xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 11:29:34 SA Thành công
1797 84858215xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:48:51 SA Thành công
1798 84914395xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:45:13 SA Thành công
1799 84828019xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:40:55 SA Thành công
1800 84853227xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:05:08 SA Thành công
1801 84832260xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 10:02:04 SA Thành công
1802 84812077xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:50:40 SA Thành công
1803 84914452xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:41:40 SA Thành công
1804 84949953xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 9:02:00 SA Thành công
1805 84886456xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:51:10 SA Thành công
1806 84915800xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:48:24 SA Thành công
1807 84852993xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:37:23 SA Thành công
1808 84912876xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:36:21 SA Thành công
1809 84888658xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:06:23 SA Thành công
1810 84946212xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:02:30 SA Thành công
1811 84839919xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 8:01:18 SA Thành công
1812 84856502xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 7:40:36 SA Thành công
1813 84859734xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:53:33 SA Thành công
1814 84917950xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:39:12 SA Thành công
1815 84944083xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:31:19 SA Thành công
1816 84837114xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:27:33 SA Thành công
1817 84842956xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:26:36 SA Thành công
1818 84859999xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 6:07:50 SA Thành công
1819 84888547xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 5:45:04 SA Thành công
1820 84855485xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 5:42:05 SA Thành công
1821 84916651xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 5:22:01 SA Thành công
1822 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 4:52:06 SA Thành công
1823 84849580xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 4:43:14 SA Thành công
1824 84825837xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 4:33:29 SA Thành công
1825 84943499xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 4:24:25 SA Thành công
1826 84824695xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 4:21:08 SA Thành công
1827 84839429xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 3:50:49 SA Thành công
1828 84858052xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 3:19:46 SA Thành công
1829 84858205xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:38:24 SA Thành công
1830 84852754xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:34:52 SA Thành công
1831 84816397xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:33:59 SA Thành công
1832 84843577xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:31:51 SA Thành công
1833 84886167xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:10:12 SA Thành công
1834 84948579xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:05:41 SA Thành công
1835 84911529xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 2:02:45 SA Thành công
1836 84816055xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:45:43 SA Thành công
1837 84858904xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:44:42 SA Thành công
1838 84941389xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:28:21 SA Thành công
1839 84859087xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 1:21:31 SA Thành công
1840 84914144xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 12:45:01 SA Thành công
1841 84946715xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 12:29:36 SA Thành công
1842 84855792xxx Giải Thông thái                 9.000 25/04/2019 12:08:24 SA Thành công
1843 84855603xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 10:41:14 CH Thành công
1844 84914482xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 10:39:21 CH Thành công
1845 84944050xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 9:42:09 CH Thành công
1846 84948411xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 9:36:47 CH Thành công
1847 84942527xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 9:36:10 CH Thành công
1848 84832303xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 9:35:29 CH Thành công
1849 84947952xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 9:34:49 CH Thành công
1850 84915208xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 8:22:21 CH Thành công
1851 84941100xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 7:53:20 CH Thành công
1852 84858846xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 6:02:11 CH Thành công
1853 84942895xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 9:10:27 SA Thành công
1854 84825091xxx Giải Thông thái                 9.000 24/04/2019 9:08:43 SA Thành công
1855 84847227xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:58:22 CH Thành công
1856 84843100xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:48:53 CH Thành công
1857 84826942xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:41:28 CH Thành công
1858 84833377xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:37:58 CH Thành công
1859 84857206xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:26:14 CH Thành công
1860 84948176xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:22:25 CH Thành công
1861 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:10:27 CH Thành công
1862 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 10:59:59 CH Thành công
1863 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 10:49:17 CH Thành công
1864 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 10:28:46 CH Thành công
1865 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 10:04:18 CH Thành công
1866 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:52:11 CH Thành công
1867 84826494xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:51:03 CH Thành công
1868 84834280xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:03:03 CH Thành công
1869 84915730xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:02:18 CH Thành công
1870 84849199xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:01:04 CH Thành công
1871 84832015xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:44:04 CH Thành công
1872 84832015xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:18:11 CH Thành công
1873 84942705xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:09:13 CH Thành công
1874 84826594xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 6:25:39 CH Thành công
1875 84835646xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 5:42:09 CH Thành công
1876 84823617xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 5:32:31 CH Thành công
1877 84857246xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 5:17:22 CH Thành công
1878 84834511xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 5:08:19 CH Thành công
1879 84853934xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 5:01:35 CH Thành công
1880 84859519xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 4:59:23 CH Thành công
1881 84943345xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 4:48:03 CH Thành công
1882 84912084xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 3:52:44 CH Thành công
1883 84916302xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 3:12:44 CH Thành công
1884 84823338xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 3:12:32 CH Thành công
1885 84833519xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 3:08:41 CH Thành công
1886 84822732xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 2:44:13 CH Thành công
1887 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 2:39:05 CH Thành công
1888 84854860xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 2:21:30 CH Thành công
1889 84819790xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 1:57:47 CH Thành công
1890 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 1:44:42 CH Thành công
1891 84816117xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 1:41:00 CH Thành công
1892 84944186xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 1:37:13 CH Thành công
1893 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 12:32:40 CH Thành công
1894 84825623xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 12:24:58 CH Thành công
1895 84914539xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 12:10:28 CH Thành công
1896 84839354xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 12:04:01 CH Thành công
1897 84914043xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:45:13 SA Thành công
1898 84942681xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:36:33 SA Thành công
1899 84827706xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:29:46 SA Thành công
1900 84857137xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:23:26 SA Thành công
1901 84854558xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 11:11:23 SA Thành công
1902 84833815xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 10:26:58 SA Thành công
1903 84847954xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 10:22:49 SA Thành công
1904 84848242xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 10:05:38 SA Thành công
1905 84915364xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:29:39 SA Thành công
1906 84833536xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:26:17 SA Thành công
1907 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:18:32 SA Thành công
1908 84823431xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:15:45 SA Thành công
1909 84916119xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:14:12 SA Thành công
1910 84849029xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 9:12:06 SA Thành công
1911 84846690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 8:54:48 SA Thành công
1912 84839895xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 8:41:34 SA Thành công
1913 84889227xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 8:27:30 SA Thành công
1914 84839784xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:59:24 SA Thành công
1915 84914082xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:45:50 SA Thành công
1916 84889468xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:41:21 SA Thành công
1917 84856022xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:33:08 SA Thành công
1918 84822922xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:24:12 SA Thành công
1919 84911748xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:14:04 SA Thành công
1920 84913297xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 7:04:30 SA Thành công
1921 84835059xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 6:36:45 SA Thành công
1922 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 6:34:47 SA Thành công
1923 84945367xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 6:33:15 SA Thành công
1924 84947512xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 6:31:27 SA Thành công
1925 84815693xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 5:52:43 SA Thành công
1926 84855867xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 5:18:11 SA Thành công
1927 84827378xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 5:16:08 SA Thành công
1928 84856227xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 5:03:08 SA Thành công
1929 84943719xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 4:38:56 SA Thành công
1930 84857629xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 4:32:54 SA Thành công
1931 84833989xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 4:26:01 SA Thành công
1932 84947459xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 4:22:34 SA Thành công
1933 84826556xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 3:55:07 SA Thành công
1934 84817677xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 3:39:41 SA Thành công
1935 84946471xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 3:33:02 SA Thành công
1936 84857410xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 3:16:02 SA Thành công
1937 84814173xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 2:57:22 SA Thành công
1938 84842498xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 2:10:37 SA Thành công
1939 84817651xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 1:15:34 SA Thành công
1940 84837336xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 12:15:28 SA Thành công
1941 84826101xxx Giải Thông thái                 9.000 23/04/2019 12:15:23 SA Thành công
1942 84946289xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:45:31 CH Thành công
1943 84942710xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:37:47 CH Thành công
1944 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:26:49 CH Thành công
1945 84886763xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:20:58 CH Thành công
1946 84941942xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:10:17 CH Thành công
1947 84825467xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:02:23 CH Thành công
1948 84943344xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:01:03 CH Thành công
1949 84824298xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:52:02 CH Thành công
1950 84827037xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:34:37 CH Thành công
1951 84827923xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:26:14 CH Thành công
1952 84813497xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:09:35 CH Thành công
1953 84847064xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:40:59 CH Thành công
1954 84815326xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:26:38 CH Thành công
1955 84912309xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:06:33 CH Thành công
1956 84944821xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:03:53 CH Thành công
1957 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:02:19 CH Thành công
1958 84817370xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:55:52 CH Thành công
1959 84941305xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:55:36 CH Thành công
1960 84827320xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:40:36 CH Thành công
1961 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:35:56 CH Thành công
1962 84822786xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 7:41:33 CH Thành công
1963 84836647xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 7:37:21 CH Thành công
1964 84848121xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 7:06:08 CH Thành công
1965 84914116xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 6:44:58 CH Thành công
1966 84814668xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 6:41:03 CH Thành công
1967 84847890xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 6:29:15 CH Thành công
1968 84814834xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:58:46 CH Thành công
1969 84915257xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:51:24 CH Thành công
1970 84911660xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:21:43 CH Thành công
1971 84942665xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:06:14 CH Thành công
1972 84886768xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 4:33:08 CH Thành công
1973 84942214xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 4:12:22 CH Thành công
1974 84822870xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 4:01:35 CH Thành công
1975 84838706xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 3:03:54 CH Thành công
1976 84913833xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 3:02:42 CH Thành công
1977 84837060xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:57:26 CH Thành công
1978 84855913xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:56:56 CH Thành công
1979 84825862xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:42:51 CH Thành công
1980 84852363xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:27:22 CH Thành công
1981 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:19:46 CH Thành công
1982 84942721xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:14:21 CH Thành công
1983 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:06:44 CH Thành công
1984 84825990xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 1:30:19 CH Thành công
1985 84946943xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 1:16:36 CH Thành công
1986 84853028xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 1:08:42 CH Thành công
1987 84859821xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 12:42:02 CH Thành công
1988 84858244xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 12:36:40 CH Thành công
1989 84824892xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 12:26:57 CH Thành công
1990 84826559xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 12:24:11 CH Thành công
1991 84947256xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 12:22:34 CH Thành công
1992 84816508xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 12:14:36 CH Thành công
1993 84858156xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:50:05 SA Thành công
1994 84914308xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:33:14 SA Thành công
1995 84919534xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 11:28:02 SA Thành công
1996 84816564xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:59:54 SA Thành công
1997 84889403xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:58:03 SA Thành công
1998 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:50:10 SA Thành công
1999 84837066xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:27:37 SA Thành công
2000 84822193xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:27:06 SA Thành công
2001 84942568xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:25:47 SA Thành công
2002 84942639xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 10:08:57 SA Thành công
2003 84852925xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:59:33 SA Thành công
2004 84812897xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:50:32 SA Thành công
2005 84947483xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:48:11 SA Thành công
2006 84855747xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:47:17 SA Thành công
2007 84844613xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:26:31 SA Thành công
2008 84845560xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:20:36 SA Thành công
2009 84856087xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 9:00:32 SA Thành công
2010 84817657xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:53:53 SA Thành công
2011 84818715xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:46:22 SA Thành công
2012 84886820xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:30:15 SA Thành công
2013 84834769xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:25:44 SA Thành công
2014 84848544xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:24:38 SA Thành công
2015 84985957xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 8:06:53 SA Thành công
2016 84852670xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 7:22:50 SA Thành công
2017 84819169xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 7:03:34 SA Thành công
2018 84914860xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 6:43:50 SA Thành công
2019 84854527xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 6:37:26 SA Thành công
2020 84889688xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 6:19:35 SA Thành công
2021 84855983xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:52:21 SA Thành công
2022 84942664xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:39:58 SA Thành công
2023 84835484xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:26:17 SA Thành công
2024 84919723xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:18:00 SA Thành công
2025 84946441xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:14:31 SA Thành công
2026 84833146xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:10:13 SA Thành công
2027 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 5:03:25 SA Thành công
2028 84828657xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 4:52:47 SA Thành công
2029 84824772xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 4:51:42 SA Thành công
2030 84838977xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 4:14:47 SA Thành công
2031 84832248xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 4:14:09 SA Thành công
2032 84946593xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 3:59:01 SA Thành công
2033 84826585xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 3:58:40 SA Thành công
2034 84848187xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 3:13:57 SA Thành công
2035 84816028xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 3:02:18 SA Thành công
2036 84857402xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:57:01 SA Thành công
2037 84832330xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:30:45 SA Thành công
2038 84946415xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:22:33 SA Thành công
2039 84855719xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:18:32 SA Thành công
2040 84825292xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 2:13:18 SA Thành công
2041 84949027xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 1:36:33 SA Thành công
2042 84842139xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 1:30:16 SA Thành công
2043 84945933xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 1:12:42 SA Thành công
2044 84828147xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 1:08:11 SA Thành công
2045 84833729xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 1:03:56 SA Thành công
2046 84815478xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 12:22:40 SA Thành công
2047 84845861xxx Giải Thông thái                 9.000 22/04/2019 12:14:10 SA Thành công
2048 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 11:48:25 CH Thành công
2049 84834383xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 11:23:06 CH Thành công
2050 84828466xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:43:52 CH Thành công
2051 84816067xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:29:06 CH Thành công
2052 84846053xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:08:16 CH Thành công
2053 84838715xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:03:29 CH Thành công
2054 84911774xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:52:18 CH Thành công
2055 84846053xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:32:00 CH Thành công
2056 84832927xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:27:24 CH Thành công
2057 84946441xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:22:15 CH Thành công
2058 84828623xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:13:46 CH Thành công
2059 84826823xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:37:47 CH Thành công
2060 84859727xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:36:06 CH Thành công
2061 84943494xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:32:22 CH Thành công
2062 84846053xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:24:30 CH Thành công
2063 84942700xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:17:17 CH Thành công
2064 84943832xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 7:56:30 CH Thành công
2065 84824217xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 7:42:13 CH Thành công
2066 84822561xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 7:28:48 CH Thành công
2067 84947297xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 7:26:19 CH Thành công
2068 84837056xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 7:09:46 CH Thành công
2069 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 7:06:59 CH Thành công
2070 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 7:06:17 CH Thành công
2071 84827036xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 6:54:27 CH Thành công
2072 84817732xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 5:30:33 CH Thành công
2073 84913949xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 5:26:35 CH Thành công
2074 84946511xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 4:52:59 CH Thành công
2075 84842021xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 4:28:06 CH Thành công
2076 84845860xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 4:20:48 CH Thành công
2077 84835454xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 4:10:37 CH Thành công
2078 84945593xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 3:35:30 CH Thành công
2079 84846065xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 3:12:46 CH Thành công
2080 84946457xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 3:02:33 CH Thành công
2081 84946550xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 3:01:56 CH Thành công
2082 84889554xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 3:00:25 CH Thành công
2083 84827113xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:58:01 CH Thành công
2084 84817603xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:50:54 CH Thành công
2085 84889554xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:39:05 CH Thành công
2086 84917473xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:35:22 CH Thành công
2087 84917842xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:25:52 CH Thành công
2088 84947029xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:21:10 CH Thành công
2089 84813561xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:04:42 CH Thành công
2090 84916862xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:54:12 CH Thành công
2091 84889283xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:48:38 CH Thành công
2092 84828233xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:38:54 CH Thành công
2093 84854508xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:36:48 CH Thành công
2094 84945548xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:28:23 CH Thành công
2095 84948390xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:26:20 CH Thành công
2096 84916140xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:22:24 CH Thành công
2097 84848203xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:13:36 CH Thành công
2098 84859451xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:12:13 CH Thành công
2099 84845011xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:01:07 CH Thành công
2100 84855940xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 12:42:57 CH Thành công
2101 84855595xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 12:35:53 CH Thành công
2102 84816679xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 12:35:05 CH Thành công
2103 84859470xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 12:26:32 CH Thành công
2104 84888549xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 12:24:36 CH Thành công
2105 84943764xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 12:22:22 CH Thành công
2106 84941856xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 11:57:21 SA Thành công
2107 84942262xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 11:17:48 SA Thành công
2108 84845731xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 11:03:05 SA Thành công
2109 84826419xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:51:54 SA Thành công
2110 84918005xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:46:27 SA Thành công
2111 84827602xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:36:07 SA Thành công
2112 84856085xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:28:36 SA Thành công
2113 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:24:50 SA Thành công
2114 84818445xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:01:39 SA Thành công
2115 84946417xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 10:00:38 SA Thành công
2116 84829406xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:51:01 SA Thành công
2117 84812507xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:21:38 SA Thành công
2118 84916285xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:17:42 SA Thành công
2119 84914124xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:04:28 SA Thành công
2120 84888377xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 9:02:34 SA Thành công
2121 84827695xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:56:07 SA Thành công
2122 84946421xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:42:32 SA Thành công
2123 84837389xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:35:08 SA Thành công
2124 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:35:03 SA Thành công
2125 84846025xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:32:33 SA Thành công
2126 84814878xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:22:20 SA Thành công
2127 84946418xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 8:01:33 SA Thành công
2128 84836717xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 7:41:47 SA Thành công
2129 84847790xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 7:10:49 SA Thành công
2130 84856106xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 6:48:23 SA Thành công
2131 84817614xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 6:19:20 SA Thành công
2132 84818576xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 6:03:37 SA Thành công
2133 84911656xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 6:00:53 SA Thành công
2134 84941011xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 5:43:17 SA Thành công
2135 84941011xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 5:34:47 SA Thành công
2136 84855070xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 5:26:10 SA Thành công
2137 84911533xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 5:07:52 SA Thành công
2138 84855261xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 5:04:40 SA Thành công
2139 84946746xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 4:59:13 SA Thành công
2140 84915949xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 4:53:09 SA Thành công
2141 84859487xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 4:13:44 SA Thành công
2142 84835588xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 4:00:53 SA Thành công
2143 84829418xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 3:34:42 SA Thành công
2144 84827032xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 3:33:31 SA Thành công
2145 84947438xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 3:10:27 SA Thành công
2146 84845914xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 3:01:08 SA Thành công
2147 84838690xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:56:21 SA Thành công
2148 84817645xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:55:18 SA Thành công
2149 84837491xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:44:31 SA Thành công
2150 84941384xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:31:27 SA Thành công
2151 84847830xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:28:09 SA Thành công
2152 84827055xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:23:01 SA Thành công
2153 84859431xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 2:13:04 SA Thành công
2154 84827681xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:33:00 SA Thành công
2155 84856087xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:29:03 SA Thành công
2156 84947394xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 1:17:45 SA Thành công
2157 84835012xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 12:55:45 SA Thành công
2158 84852958xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 12:31:20 SA Thành công
2159 84949097xxx Giải Thông thái                 9.000 21/04/2019 12:12:40 SA Thành công
2160 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 11:40:37 CH Thành công
2161 84942628xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 10:54:22 CH Thành công
2162 84845890xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 10:50:09 CH Thành công
2163 84833740xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 10:45:29 CH Thành công
2164 84816333xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 10:33:17 CH Thành công
2165 84827862xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 10:22:15 CH Thành công
2166 84942530xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 9:57:26 CH Thành công
2167 84857985xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 9:48:41 CH Thành công
2168 84834448xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 9:29:30 CH Thành công
2169 84947923xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 9:25:01 CH Thành công
2170 84837476xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:47:18 CH Thành công
2171 84833715xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:40:24 CH Thành công
2172 84827186xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:36:24 CH Thành công
2173 84837430xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:21:55 CH Thành công
2174 84816598xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:11:03 CH Thành công
2175 84949787xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:06:56 CH Thành công
2176 84826419xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 6:51:47 CH Thành công
2177 84852908xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 6:51:25 CH Thành công
2178 84847822xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 6:50:00 CH Thành công
2179 84816249xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 6:15:56 CH Thành công
2180 84812212xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 6:06:15 CH Thành công
2181 84917926xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:58:20 CH Thành công
2182 84837499xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:40:23 CH Thành công
2183 84847842xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:39:51 CH Thành công
2184 84917930xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 4:53:56 CH Thành công
2185 84825584xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 4:50:19 CH Thành công
2186 84847851xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 4:33:10 CH Thành công
2187 84946524xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 4:28:58 CH Thành công
2188 84946443xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 4:05:23 CH Thành công
2189 84889784xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 4:01:02 CH Thành công
2190 84833604xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 3:59:15 CH Thành công
2191 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 3:57:23 CH Thành công
2192 84886147xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 3:34:19 CH Thành công
2193 84941309xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 3:31:26 CH Thành công
2194 84815385xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 3:01:20 CH Thành công
2195 84837861xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 2:41:03 CH Thành công
2196 84848014xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 2:29:23 CH Thành công
2197 84846319xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 2:05:18 CH Thành công
2198 84911720xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:59:53 CH Thành công
2199 84889668xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:48:41 CH Thành công
2200 84919699xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:44:09 CH Thành công
2201 84916970xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:31:36 CH Thành công
2202 84943459xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:25:50 CH Thành công
2203 84912503xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:04:53 CH Thành công
2204 84827363xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 11:55:43 SA Thành công
2205 84914133xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 11:51:52 SA Thành công
2206 84948787xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 11:40:00 SA Thành công
2207 84852047xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 11:20:39 SA Thành công
2208 84815776xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 11:16:18 SA Thành công
2209 84827631xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 11:07:07 SA Thành công
2210 84946382xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 10:57:31 SA Thành công
2211 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 10:14:46 SA Thành công
2212 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 10:13:43 SA Thành công
2213 84817999xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 10:01:58 SA Thành công
2214 84848011xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 8:34:13 SA Thành công
2215 84827676xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 8:03:26 SA Thành công
2216 84859492xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 8:01:25 SA Thành công
2217 84855971xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:41:18 SA Thành công
2218 84856884xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:41:05 SA Thành công
2219 84815660xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:39:40 SA Thành công
2220 84845850xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:06:30 SA Thành công
2221 84946385xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 7:01:32 SA Thành công
2222 84833658xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 6:43:48 SA Thành công
2223 84827234xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 6:40:46 SA Thành công
2224 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 6:14:16 SA Thành công
2225 84827390xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 6:01:25 SA Thành công
2226 84827626xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:55:32 SA Thành công
2227 84911429xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:52:44 SA Thành công
2228 84886157xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:41:23 SA Thành công
2229 84947529xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:32:25 SA Thành công
2230 84911071xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:26:13 SA Thành công
2231 84817989xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:17:03 SA Thành công
2232 84916373xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 5:03:01 SA Thành công
2233 84848353xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 2:59:56 SA Thành công
2234 84818649xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 2:21:39 SA Thành công
2235 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 2:19:43 SA Thành công
2236 84942174xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 2:13:04 SA Thành công
2237 84917666xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 1:50:11 SA Thành công
2238 84946441xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 1:31:54 SA Thành công
2239 84856106xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:53:01 SA Thành công
2240 84842617xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:42:00 SA Thành công
2241 84911718xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:32:43 SA Thành công
2242 84946397xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:29:37 SA Thành công
2243 84827767xxx Giải Thông thái                 9.000 20/04/2019 12:01:57 SA Thành công
2244 84846070xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 11:50:54 CH Thành công
2245 84823644xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 11:36:41 CH Thành công
2246 84915796xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 11:31:58 CH Thành công
2247 84827245xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 11:27:25 CH Thành công
2248 84837484xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:50:43 CH Thành công
2249 84838953xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:48:17 CH Thành công
2250 84946394xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:41:40 CH Thành công
2251 84827381xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:12:39 CH Thành công
2252 84823644xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:06:46 CH Thành công
2253 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 9:30:17 CH Thành công
2254 84918243xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 8:52:18 CH Thành công
2255 84848133xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 8:43:05 CH Thành công
2256 84856077xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 8:19:57 CH Thành công
2257 84822494xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 8:12:15 CH Thành công
2258 84856914xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 7:56:13 CH Thành công
2259 84824321xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 7:55:56 CH Thành công
2260 84918050xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 7:34:36 CH Thành công
2261 84836478xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 7:31:34 CH Thành công
2262 84914423xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 7:31:13 CH Thành công
2263 84888628xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:59:00 CH Thành công
2264 84855923xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:12:01 CH Thành công
2265 84827675xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:00:22 CH Thành công
2266 84813351xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 5:57:53 CH Thành công
2267 84822493xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 5:40:32 CH Thành công
2268 84826334xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:47:53 CH Thành công
2269 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:33:53 CH Thành công
2270 84947274xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:18:06 CH Thành công
2271 84816397xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:36:32 CH Thành công
2272 84823145xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:31:17 CH Thành công
2273 84825680xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:16:07 CH Thành công
2274 84835202xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:04:21 CH Thành công
2275 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 2:55:51 CH Thành công
2276 84817827xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 2:19:15 CH Thành công
2277 84839191xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 2:05:41 CH Thành công
2278 84916680xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 1:44:48 CH Thành công
2279 84941467xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 1:36:40 CH Thành công
2280 84916514xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 1:22:47 CH Thành công
2281 84845060xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 1:01:40 CH Thành công
2282 84816941xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 12:18:08 CH Thành công
2283 84825181xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 11:43:12 SA Thành công
2284 84819001xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 11:06:21 SA Thành công
2285 84812660xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:59:38 SA Thành công
2286 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:37:37 SA Thành công
2287 84832281xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:30:31 SA Thành công
2288 84947643xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:27:30 SA Thành công
2289 84832487xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:19:35 SA Thành công
2290 84813726xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:12:24 SA Thành công
2291 84911337xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 10:05:54 SA Thành công
2292 84815376xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 9:56:03 SA Thành công
2293 84941051xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 9:41:51 SA Thành công
2294 84946818xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 9:39:57 SA Thành công
2295 84833510xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 9:03:44 SA Thành công
2296 84916452xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 9:03:41 SA Thành công
2297 84833012xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 9:00:27 SA Thành công
2298 84913514xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 8:33:30 SA Thành công
2299 84842670xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 8:29:53 SA Thành công
2300 84833232xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 8:11:30 SA Thành công
2301 84832308xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 8:07:09 SA Thành công
2302 84817236xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 7:43:54 SA Thành công
2303 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 7:42:44 SA Thành công
2304 84942507xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 7:15:02 SA Thành công
2305 84911462xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:32:29 SA Thành công
2306 84815592xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:28:08 SA Thành công
2307 84941383xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:27:35 SA Thành công
2308 84849031xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:24:03 SA Thành công
2309 84834887xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:20:12 SA Thành công
2310 84853104xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:20:07 SA Thành công
2311 84832156xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:18:54 SA Thành công
2312 84828245xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:18:05 SA Thành công
2313 84813134xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 6:02:44 SA Thành công
2314 84855981xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 5:48:18 SA Thành công
2315 84842715xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 5:46:40 SA Thành công
2316 84911098xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 5:27:23 SA Thành công
2317 84832059xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 5:00:33 SA Thành công
2318 84842199xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:57:21 SA Thành công
2319 84888925xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:49:54 SA Thành công
2320 84845593xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:49:28 SA Thành công
2321 84818199xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:45:18 SA Thành công
2322 84916514xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:22:00 SA Thành công
2323 84818646xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:14:57 SA Thành công
2324 84854053xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 4:01:14 SA Thành công
2325 84812561xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:53:45 SA Thành công
2326 84847220xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:48:01 SA Thành công
2327 84814325xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:42:16 SA Thành công
2328 84944525xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:38:11 SA Thành công
2329 84814665xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:33:08 SA Thành công
2330 84916497xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 3:30:31 SA Thành công
2331 84919336xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 2:48:59 SA Thành công
2332 84845054xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 2:38:43 SA Thành công
2333 84826169xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 2:03:05 SA Thành công
2334 84859141xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 2:01:47 SA Thành công
2335 84889647xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 1:07:12 SA Thành công
2336 84845049xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 12:51:42 SA Thành công
2337 84852703xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 12:48:51 SA Thành công
2338 84814540xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 12:38:39 SA Thành công
2339 84826250xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 12:16:32 SA Thành công
2340 84911395xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 12:05:25 SA Thành công
2341 84829128xxx Giải Thông thái                 9.000 19/04/2019 12:03:12 SA Thành công
2342 84943532xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 11:50:54 CH Thành công
2343 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 11:40:31 CH Thành công
2344 84855687xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 11:10:31 CH Thành công
2345 84823900xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 10:58:39 CH Thành công
2346 84815887xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 9:35:41 CH Thành công
2347 84947156xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 9:10:39 CH Thành công
2348 84858680xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 8:36:49 CH Thành công
2349 84812790xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 8:17:16 CH Thành công
2350 84826044xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:59:17 CH Thành công
2351 84812676xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:47:27 CH Thành công
2352 84832297xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:35:42 CH Thành công
2353 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:05:38 CH Thành công
2354 84914435xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 6:38:20 CH Thành công
2355 84845252xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 6:30:59 CH Thành công
2356 84816184xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 6:27:23 CH Thành công
2357 84916473xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 5:57:53 CH Thành công
2358 84916126xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 5:52:07 CH Thành công
2359 84826389xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 5:03:52 CH Thành công
2360 84814871xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 4:34:10 CH Thành công
2361 84823690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 4:14:47 CH Thành công
2362 84828286xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 4:12:18 CH Thành công
2363 84832874xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 4:05:15 CH Thành công
2364 84812756xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 3:59:55 CH Thành công
2365 84812965xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 3:15:10 CH Thành công
2366 84941563xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 2:53:02 CH Thành công
2367 84845052xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 2:48:15 CH Thành công
2368 84815909xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 2:40:42 CH Thành công
2369 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 2:33:53 CH Thành công
2370 84947826xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 2:07:43 CH Thành công
2371 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 1:58:07 CH Thành công
2372 84816414xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 1:34:02 CH Thành công
2373 84815017xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 1:18:38 CH Thành công
2374 84813764xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 12:46:27 CH Thành công
2375 84843905xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 12:37:55 CH Thành công
2376 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 12:21:45 CH Thành công
2377 84837463xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 12:21:10 CH Thành công
2378 84852903xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 12:10:52 CH Thành công
2379 84919915xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 12:02:35 CH Thành công
2380 84818399xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 11:48:02 SA Thành công
2381 84813759xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 11:23:20 SA Thành công
2382 84813775xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 11:10:06 SA Thành công
2383 84945891xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 11:08:29 SA Thành công
2384 84817783xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 11:03:28 SA Thành công
2385 84916522xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 10:48:52 SA Thành công
2386 84946236xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 10:16:26 SA Thành công
2387 84816352xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 10:11:13 SA Thành công
2388 84888437xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 10:06:29 SA Thành công
2389 84814055xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 10:00:28 SA Thành công
2390 84826577xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 9:29:32 SA Thành công
2391 84859224xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 8:58:54 SA Thành công
2392 84812939xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 8:55:18 SA Thành công
2393 84946977xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 8:04:02 SA Thành công
2394 84818510xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:44:29 SA Thành công
2395 84814350xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:35:31 SA Thành công
2396 84855104xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:35:06 SA Thành công
2397 84816427xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:22:21 SA Thành công
2398 84816105xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:12:53 SA Thành công
2399 84814350xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:08:07 SA Thành công
2400 84816194xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 7:03:46 SA Thành công
2401 84829381xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 6:28:36 SA Thành công
2402 84949162xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 6:25:07 SA Thành công
2403 84855338xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 6:05:22 SA Thành công
2404 84814330xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 6:03:45 SA Thành công
2405 84816088xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 5:48:58 SA Thành công
2406 84943407xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 4:59:58 SA Thành công
2407 84839210xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 4:54:50 SA Thành công
2408 84815595xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 4:11:39 SA Thành công
2409 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 3:42:55 SA Thành công
2410 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 3:33:43 SA Thành công
2411 84919336xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 1:56:15 SA Thành công
2412 84817586xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 1:54:09 SA Thành công
2413 84813244xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 1:51:25 SA Thành công
2414 84813867xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 1:51:24 SA Thành công
2415 84857392xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 1:17:19 SA Thành công
2416 84813613xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 1:09:04 SA Thành công
2417 84816194xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 12:47:46 SA Thành công
2418 84832632xxx Giải Thông thái                 9.000 18/04/2019 12:16:03 SA Thành công
2419 84814057xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 11:24:27 CH Thành công
2420 84919814xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 11:13:46 CH Thành công
2421 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 11:00:26 CH Thành công
2422 84817142xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:54:06 CH Thành công
2423 84815017xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:51:46 CH Thành công
2424 84825731xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:47:25 CH Thành công
2425 84814916xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:40:06 CH Thành công
2426 84944174xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:34:02 CH Thành công
2427 84837261xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:18:10 CH Thành công
2428 84812764xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:12:27 CH Thành công
2429 84812769xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:00:07 CH Thành công
2430 84855417xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 9:35:35 CH Thành công
2431 84812519xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 9:35:14 CH Thành công
2432 84813796xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 9:16:43 CH Thành công
2433 84888678xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 9:08:55 CH Thành công
2434 84814455xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 8:59:51 CH Thành công
2435 84857716xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 8:45:24 CH Thành công
2436 84816118xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 8:15:39 CH Thành công
2437 84889396xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 8:08:19 CH Thành công
2438 84815501xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 8:06:09 CH Thành công
2439 84813634xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 8:02:42 CH Thành công
2440 84854308xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:40:15 CH Thành công
2441 84845162xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:15:11 CH Thành công
2442 84815199xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:06:24 CH Thành công
2443 84816908xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:57:38 CH Thành công
2444 84911306xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:39:45 CH Thành công
2445 84944775xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:37:40 CH Thành công
2446 84842202xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:29:52 CH Thành công
2447 84834484xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:22:58 CH Thành công
2448 84823598xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:17:25 CH Thành công
2449 84949457xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:04:09 CH Thành công
2450 84943407xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 5:52:08 CH Thành công
2451 84839501xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 5:19:12 CH Thành công
2452 84943180xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 5:10:08 CH Thành công
2453 84914488xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 4:35:09 CH Thành công
2454 84812002xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 4:32:29 CH Thành công
2455 84842470xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 4:28:43 CH Thành công
2456 84848110xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 4:15:51 CH Thành công
2457 84824653xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 3:26:08 CH Thành công
2458 84832307xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 2:45:25 CH Thành công
2459 84842189xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 2:44:56 CH Thành công
2460 84844005xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 2:31:51 CH Thành công
2461 84855424xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 2:27:43 CH Thành công
2462 84842727xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 2:08:54 CH Thành công
2463 84839147xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:48:50 CH Thành công
2464 84912688xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:40:27 CH Thành công
2465 84943545xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:28:00 CH Thành công
2466 84949631xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:19:01 CH Thành công
2467 84815856xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:14:30 CH Thành công
2468 84918951xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 12:49:17 CH Thành công
2469 84858240xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 12:46:28 CH Thành công
2470 84842618xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 12:20:33 CH Thành công
2471 84826420xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 12:18:33 CH Thành công
2472 84833069xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 11:50:39 SA Thành công
2473 84812592xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 11:38:50 SA Thành công
2474 84826148xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 11:31:57 SA Thành công
2475 84943585xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 11:25:13 SA Thành công
2476 84827057xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 11:17:16 SA Thành công
2477 84832315xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 11:08:57 SA Thành công
2478 84886331xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:56:25 SA Thành công
2479 84946233xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:55:09 SA Thành công
2480 84943800xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:54:12 SA Thành công
2481 84833557xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:45:17 SA Thành công
2482 84946615xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:32:06 SA Thành công
2483 84813892xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:11:55 SA Thành công
2484 84859163xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 10:06:36 SA Thành công
2485 84886365xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 9:30:58 SA Thành công
2486 84911370xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 9:09:35 SA Thành công
2487 84888455xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 9:05:15 SA Thành công
2488 84947309xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 8:47:24 SA Thành công
2489 84917219xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:56:43 SA Thành công
2490 84823146xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:54:20 SA Thành công
2491 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:52:07 SA Thành công
2492 84812132xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:50:26 SA Thành công
2493 84948375xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:49:25 SA Thành công
2494 84857868xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:20:27 SA Thành công
2495 84848304xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 7:09:08 SA Thành công
2496 84852749xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:42:06 SA Thành công
2497 84942573xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:18:36 SA Thành công
2498 84823144xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 6:08:05 SA Thành công
2499 84848976xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 5:42:38 SA Thành công
2500 84835541xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 5:39:32 SA Thành công
2501 84919336xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 5:35:45 SA Thành công
2502 84919336xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 5:12:37 SA Thành công
2503 84889944xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 4:49:03 SA Thành công
2504 84915790xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 4:16:55 SA Thành công
2505 84842737xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 4:12:00 SA Thành công
2506 84822992xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 3:43:34 SA Thành công
2507 84946584xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 3:37:08 SA Thành công
2508 84888557xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 3:26:54 SA Thành công
2509 84853001xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 3:25:48 SA Thành công
2510 84832300xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 2:41:18 SA Thành công
2511 84816831xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 2:19:20 SA Thành công
2512 84815199xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 2:15:20 SA Thành công
2513 84947691xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 2:06:06 SA Thành công
2514 84914897xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:54:13 SA Thành công
2515 84832308xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:50:23 SA Thành công
2516 84945803xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:49:08 SA Thành công
2517 84946531xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:36:55 SA Thành công
2518 84852446xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 1:26:00 SA Thành công
2519 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 12:21:40 SA Thành công
2520 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 17/04/2019 12:05:07 SA Thành công
2521 84919766xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 11:57:11 CH Thành công
2522 84914840xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 11:29:52 CH Thành công
2523 84842729xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 11:12:44 CH Thành công
2524 84855934xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 10:43:34 CH Thành công
2525 84836558xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 10:42:32 CH Thành công
2526 84825839xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 10:36:47 CH Thành công
2527 84915867xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 10:35:39 CH Thành công
2528 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 10:24:46 CH Thành công
2529 84823167xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 9:28:59 CH Thành công
2530 84823128xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 9:25:44 CH Thành công
2531 84916822xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 9:04:41 CH Thành công
2532 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 8:48:36 CH Thành công
2533 84842721xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 8:43:59 CH Thành công
2534 84843932xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 8:26:00 CH Thành công
2535 84854844xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 8:15:39 CH Thành công
2536 84848023xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 7:49:33 CH Thành công
2537 84816460xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 7:37:56 CH Thành công
2538 84825761xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 7:25:31 CH Thành công
2539 84859634xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 7:07:08 CH Thành công
2540 84913904xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 6:55:10 CH Thành công
2541 84828091xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 6:42:55 CH Thành công
2542 84842688xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 6:29:15 CH Thành công
2543 84949001xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 6:21:35 CH Thành công
2544 84941714xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 5:39:34 CH Thành công
2545 84823085xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 5:34:11 CH Thành công
2546 84886813xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 5:29:47 CH Thành công
2547 84946012xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 5:17:15 CH Thành công
2548 84844005xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 5:01:17 CH Thành công
2549 84912180xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:36:00 CH Thành công
2550 84836001xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:23:47 CH Thành công
2551 84825744xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:07:25 CH Thành công
2552 84825885xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:05:32 CH Thành công
2553 84835026xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:03:21 CH Thành công
2554 84889810xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 2:32:40 CH Thành công
2555 84913076xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 2:14:41 CH Thành công
2556 84825617xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 1:51:24 CH Thành công
2557 84835630xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 1:13:40 CH Thành công
2558 84854340xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 1:05:07 CH Thành công
2559 84816654xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 1:03:52 CH Thành công
2560 84824248xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 1:03:37 CH Thành công
2561 84949010xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 1:00:18 CH Thành công
2562 84849865xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:57:38 CH Thành công
2563 84835089xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:39:16 CH Thành công
2564 84833768xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:27:52 CH Thành công
2565 84825900xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:20:51 CH Thành công
2566 84946087xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:00:30 CH Thành công
2567 84838445xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 11:54:26 SA Thành công
2568 84843784xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 11:44:29 SA Thành công
2569 84846889xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 11:37:11 SA Thành công
2570 84825025xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 11:33:30 SA Thành công
2571 84917697xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 11:29:24 SA Thành công
2572 84822881xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 10:43:09 SA Thành công
2573 84912635xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 10:40:09 SA Thành công
2574 84828894xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 10:06:25 SA Thành công
2575 84913354xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 9:52:52 SA Thành công
2576 84911352xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 9:52:11 SA Thành công
2577 84843707xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 8:31:57 SA Thành công
2578 84812845xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 8:14:14 SA Thành công
2579 84849860xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 8:12:29 SA Thành công
2580 84828286xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 8:04:53 SA Thành công
2581 84886682xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 8:01:12 SA Thành công
2582 84827659xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 7:59:08 SA Thành công
2583 84944343xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 7:52:05 SA Thành công
2584 84825985xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 7:51:59 SA Thành công
2585 84826007xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 7:20:51 SA Thành công
2586 84947780xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 6:43:58 SA Thành công
2587 84947083xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 6:34:17 SA Thành công
2588 84859880xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 6:29:54 SA Thành công
2589 84911055xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 6:19:24 SA Thành công
2590 84827992xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 6:09:37 SA Thành công
2591 84948981xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 5:34:16 SA Thành công
2592 84919336xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 5:31:33 SA Thành công
2593 84919336xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 5:19:02 SA Thành công
2594 84919336xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 5:13:58 SA Thành công
2595 84818982xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 4:57:25 SA Thành công
2596 84823132xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 4:50:52 SA Thành công
2597 84949628xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 4:48:41 SA Thành công
2598 84827114xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 4:29:40 SA Thành công
2599 84839802xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 4:05:40 SA Thành công
2600 84833305xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:45:00 SA Thành công
2601 84833456xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:43:12 SA Thành công
2602 84947298xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:39:23 SA Thành công
2603 84833921xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:36:31 SA Thành công
2604 84846610xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 3:02:28 SA Thành công
2605 84911203xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 2:17:15 SA Thành công
2606 84855692xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 2:01:56 SA Thành công
2607 84834482xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 1:57:42 SA Thành công
2608 84889046xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 1:40:38 SA Thành công
2609 84828422xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 1:38:47 SA Thành công
2610 84812301xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:44:41 SA Thành công
2611 84812234xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:40:18 SA Thành công
2612 84946534xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:24:25 SA Thành công
2613 84836737xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:19:27 SA Thành công
2614 84911260xxx Giải Thông thái                 9.000 16/04/2019 12:01:02 SA Thành công
2615 84948804xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 10:26:08 CH Thành công
2616 84913452xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 9:13:46 CH Thành công
2617 84912756xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 8:23:22 CH Thành công
2618 84854434xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 7:44:17 CH Thành công
2619 84856576xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 7:10:10 CH Thành công
2620 84941511xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 6:27:14 CH Thành công
2621 84828453xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 6:22:00 CH Thành công
2622 84812339xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 6:14:40 CH Thành công
2623 84846610xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 6:02:33 CH Thành công
2624 84844855xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 5:56:57 CH Thành công
2625 84852044xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 5:55:40 CH Thành công
2626 84842956xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 5:42:25 CH Thành công
2627 84917561xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 5:33:10 CH Thành công
2628 84918889xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 5:06:27 CH Thành công
2629 84915718xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 4:00:19 CH Thành công
2630 84911641xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 3:42:08 CH Thành công
2631 84834748xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 3:22:57 CH Thành công
2632 84843707xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 3:09:28 CH Thành công
2633 84941561xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 3:08:04 CH Thành công
2634 84844831xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 2:55:04 CH Thành công
2635 84945232xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 2:47:14 CH Thành công
2636 84857801xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 2:05:28 CH Thành công
2637 84828422xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:48:04 CH Thành công
2638 84828469xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:40:31 CH Thành công
2639 84914058xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:15:22 CH Thành công
2640 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:13:53 CH Thành công
2641 84856454xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:10:26 CH Thành công
2642 84912274xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:07:01 CH Thành công
2643 84915756xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 12:45:12 CH Thành công
2644 84822252xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 12:31:42 CH Thành công
2645 84944672xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 12:27:48 CH Thành công
2646 84836936xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 12:14:09 CH Thành công
2647 84843899xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 11:58:31 SA Thành công
2648 84943367xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 11:20:20 SA Thành công
2649 84943242xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 11:00:43 SA Thành công
2650 84941625xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 10:50:12 SA Thành công
2651 84843060xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 9:53:22 SA Thành công
2652 84942475xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 9:38:25 SA Thành công
2653 84812346xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 8:34:29 SA Thành công
2654 84912583xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 8:26:03 SA Thành công
2655 84941103xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 8:24:31 SA Thành công
2656 84941764xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 8:20:58 SA Thành công
2657 84919622xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 8:20:16 SA Thành công
2658 84948054xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 8:10:19 SA Thành công
2659 84839025xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 8:04:08 SA Thành công
2660 84825755xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 8:00:40 SA Thành công
2661 84854849xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 7:44:12 SA Thành công
2662 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 7:38:52 SA Thành công
2663 84912775xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 7:33:50 SA Thành công
2664 84917254xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 7:28:20 SA Thành công
2665 84825149xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 6:54:39 SA Thành công
2666 84915759xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 6:41:56 SA Thành công
2667 84859469xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 6:02:03 SA Thành công
2668 84825991xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 6:01:37 SA Thành công
2669 84947243xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 5:49:47 SA Thành công
2670 84947547xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 5:29:39 SA Thành công
2671 84823365xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 4:51:10 SA Thành công
2672 84888130xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 3:56:18 SA Thành công
2673 84828162xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 3:43:18 SA Thành công
2674 84889153xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 3:35:27 SA Thành công
2675 84825899xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 2:56:48 SA Thành công
2676 84822848xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 2:45:19 SA Thành công
2677 84822867xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 2:00:54 SA Thành công
2678 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:59:16 SA Thành công
2679 84827474xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:48:27 SA Thành công
2680 84822467xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:19:48 SA Thành công
2681 84947824xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 1:18:55 SA Thành công
2682 84943375xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 12:50:32 SA Thành công
2683 84845271xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 12:38:31 SA Thành công
2684 84913822xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 12:32:27 SA Thành công
2685 84949611xxx Giải Thông thái                 9.000 15/04/2019 12:28:28 SA Thành công
2686 84832740xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 11:48:47 CH Thành công
2687 84844724xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 11:40:37 CH Thành công
2688 84835088xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:59:05 CH Thành công
2689 84915523xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:51:54 CH Thành công
2690 84849753xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:47:20 CH Thành công
2691 84837755xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:47:00 CH Thành công
2692 84828405xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:29:06 CH Thành công
2693 84813369xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:18:19 CH Thành công
2694 84833934xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:11:25 CH Thành công
2695 84914685xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 8:56:20 CH Thành công
2696 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 8:55:30 CH Thành công
2697 84947951xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 8:10:41 CH Thành công
2698 84828426xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 7:21:13 CH Thành công
2699 84833224xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 7:18:57 CH Thành công
2700 84827769xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 7:10:53 CH Thành công
2701 84828336xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 6:47:06 CH Thành công
2702 84856021xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 5:48:07 CH Thành công
2703 84828440xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 5:07:47 CH Thành công
2704 84823591xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 4:09:17 CH Thành công
2705 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 3:54:27 CH Thành công
2706 84918314xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 3:52:08 CH Thành công
2707 84847014xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 3:16:53 CH Thành công
2708 84826554xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 3:04:07 CH Thành công
2709 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 2:58:08 CH Thành công
2710 84842037xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 2:42:43 CH Thành công
2711 84889475xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 2:39:50 CH Thành công
2712 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 2:31:57 CH Thành công
2713 84889561xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 2:27:12 CH Thành công
2714 84825470xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 2:26:25 CH Thành công
2715 84843467xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 2:17:30 CH Thành công
2716 84812722xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 2:15:21 CH Thành công
2717 84942949xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 1:40:30 CH Thành công
2718 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 1:38:10 CH Thành công
2719 84918028xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 1:30:23 CH Thành công
2720 84944332xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 1:10:34 CH Thành công
2721 84911722xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 1:02:12 CH Thành công
2722 84855213xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 1:00:45 CH Thành công
2723 84949709xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 12:37:04 CH Thành công
2724 84818580xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 12:26:58 CH Thành công
2725 84837115xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 12:13:37 CH Thành công
2726 84816431xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:45:28 SA Thành công
2727 84847015xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:22:53 SA Thành công
2728 84854690xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:13:01 SA Thành công
2729 84839865xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 10:09:56 SA Thành công
2730 84919636xxx Giải Thông thái                 9.000 14/04/2019 9:57:20 SA<