Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G để sử dụng dịch vụ

Kết Quả

DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG DỊCH VỤ MSHOW

 

1. Danh sách khách hàng trúng thưởng từ 31/10/2019 đến ngày 28/01/2020:

STT Ngày Số thuê bao  Hũ vàng 
1 31/10/2019 84916766xxx                     95,000
2 01/11/2019 84916766xxx                  114,000
3 02/11/2019 84916766xxx                  361,000
4 03/11/2019 84916766xxx                  215,000
5 04/11/2019 84916766xxx                  560,000
6 05/11/2019 84949513xxx                  690,000
7 06/11/2019 84949513xxx                  570,000
8 07/11/2019 84916766xxx                  601,000
9 08/11/2019 84949513xxx                  715,000
10 09/11/2019 84916766xxx                  692,000
11 10/11/2019 84949513xxx                  862,000
12 11/11/2019 84949513xxx                  748,000
13 12/11/2019 84949513xxx                  640,000
14 13/11/2019 84916766xxx                  810,000
15 14/11/2019 84949513xxx                  762,000
16 15/11/2019 84949513xxx                  840,000
17 16/11/2019 84949513xxx                  510,000
18 17/11/2019 84916766xxx                  625,000
19 18/11/2019 84916766xxx                  795,000
20 19/11/2019 84916766xxx                  750,000
21 20/11/2019 84949513xxx                  694,000
22 21/11/2019 84949513xxx                  539,000
23 22/11/2019 84949513xxx                  470,000
24 23/11/2019 84949513xxx                  715,000
25 24/11/2019 84949513xxx                  862,000
26 25/11/2019 84916766xxx                  920,000
27 26/11/2019 84949513xxx                  981,000
28 27/11/2019 84949513xxx                  995,000
29 28/11/2019 84949513xxx                  820,000
30 29/11/2019 84949513xxx                  805,000
31 30/11/2019 84949513xxx                  741,000
32 01/12/2019 84949513xxx                  768,000
33 02/12/2019 84916766xxx                  810,000
34 03/12/2019 84949513xxx                  740,000
35 04/12/2019 84949513xxx                  714,000
36 05/12/2019 84949513xxx                  750,000
37 06/12/2019 84949513xxx                  696,000
38 07/12/2019 84949513xxx                  640,000
39 08/12/2019 84949513xxx                  660,000
40 09/12/2019 84949513xxx                  721,000
41 10/12/2019 84916766xxx                  650,000
42 11/12/2019 84949513xxx                  655,000
43 12/12/2019 84949513xxx                  710,000
44 13/12/2019 84949513xxx                  850,000
45 14/12/2019 84949513xxx                  832,000
46 15/12/2019 84949513xxx                  870,000
47 16/12/2019 84949513xxx                  920,000
48 17/12/2019 84916766xxx                  968,000
49 18/12/2019 84949513xxx                  910,000
50 19/12/2019 84949513xxx                  910,000
51 20/12/2019 84949513xxx                  842,000
52 21/12/2019 84916766xxx                  790,000
53 22/12/2019 84949513xxx                  655,000
54 23/12/2019 84949513xxx                  718,000
55 24/12/2019 84916766xxx                  644,000
56 25/12/2019 84949513xxx                  605,000
57 26/12/2019 84916766xxx                  589,000
58 27/12/2019 84916766xxx                  612,000
59 28/12/2019 84916766xxx                  570,000
60 29/12/2019 84949513xxx                  526,000
61 30/12/2019 84916766xxx                  501,000
62 31/12/2019 84949513xxx                  490,000
63 01/01/2020 84949513xxx                  562,000
64 02/01/2020 84949513xxx                  450,000
65 03/01/2020 84916766xxx                  766,000
66 04/01/2020 84916766xxx                  678,000
67 05/01/2020 84916766xxx                  519,000
68 06/01/2020 84916766xxx                  645,000
69 07/01/2020 84949513xxx                  650,000
70 08/01/2020 84916766xxx                  450,000
71 09/01/2020 84916766xxx                  545,000
72 10/01/2020 84949513xxx                  658,000
73 11/01/2020 84916766xxx                  573,000
74 12/01/2020 84949513xxx                  514,000
75 13/01/2020 84916766xxx                  625,000
76 14/01/2020 84949513xxx                  670,000
77 15/01/2020 84916766xxx                  728,000
78 16/01/2020 84916766xxx                  776,000
79 17/01/2020 84916766xxx                  615,000
80 18/01/2020 84949513xxx                  802,000
81 19/01/2020 84949513xxx                  764,000
82 20/01/2020 84949513xxx                  591,000
83 21/01/2020 84916766xxx                  965,000
84 22/01/2020 84916766xxx                  820,000
85 23/01/2020 84916766xxx                  794,000
86 24/01/2020 84949513xxx                  805,000
87 25/01/2020 84916766xxx                  652,000
88 26/01/2020 84916766xxx                  641,000
89 27/01/2020 84949513xxx                  690,000
90 28/01/2020 84949513xxx                  575,000