Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G/4G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Dịch COVID-19 vẫn hoành hành, người dân thế giới thích nghi thế nào?

Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ